FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
Historia Taekwon-do na ?wiecie
Autor Wiadomość
Dr W 
Administrator
Beyond The Cage


Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 16 Kwi 2007
Posty: 2955
Skąd: MMA POLSKA MMA LUBLIN MMA SWIDNIK
Wysłany: 2010-11-07, 19:06   Historia Taekwon-do na ?wiecie

Historia Taekwon-do na ?wiecie.

Powstanie i rozw?j Taekwon-do s? ?ci?le zwi?zane z ?yciem i dzia?alno?ci? jednej osoby - Genera?a Choi Hong Hi. Urodzi? si? on 9 listopada 1918 r. w Ha Dae w Korei. W wieku 12 lat rozpocz?? nauk? korea?skiej sztuki walki Tae Kyon u jednego z najznamienitszych mistrz?w Han Il Dong i kontynuowa? j? przez 7 lat. Jako dziewi?tnastolatek wyjecha? do Kyoto w Japonii w celu kontynuowania nauki pocz?tkowo w szkole ?redniej, a nast?pnie na uniwersytecie. R?wnocze?nie rozpocz?? studiowanie japo?skiego karate. Wraz z wybuchem II Wojny ?wiatowej zosta? wcielony do armii japo?skiej i wys?any na plac?wk? do Korei. Po przyje?dzie zorganizowa? ruch niepodleg?o?ciowy, za co zosta? skazany na 7 lat wi?zienia. W wi?zieniu dla zabicia nudy i utrzymania sprawno?ci fizycznej samotnie ?wiczy? w celi. W tym czasie, a? do momentu odzyskania niepodleg?o?ci doskonali? swe umiej?tno?ci w sztuce walki wr?cz. Po wyzwoleniu w sierpniu 1945 r. zosta? wcielony do armii korea?skiej, gdzie zacz?? robi? karier? wojskow? i jednocze?nie naucza? sztuki walki. Ju? w 1951 roku zosta? genera?em brygady, a rok p??niej szefem sztabu.

W 1953 roku wyda? swoj? pierwsz? ksi??k? na temat s?u?by wywiadowczej. W 1954 roku po raz pierwszy techniki Tae Kyon i japo?skiego Karate przekszta?ci? w nowy styl walki oparty na zupe?nie innych za?o?eniach. Wykorzystuj?c pozycj? spo?eczn? powo?a? zesp?? ekspert?w, z pomoc?, kt?rych sprawdza? s?uszno?? za?o?e? pod wzgl?dem skuteczno?ci, biomechaniki, anatomii i fizjologii. W 1955 r. opracowan? przez siebie sztuk? walki nazwa? Taekwon-do. Doprowadzi? do wcielenia Taekwon-do jako obowi?zkowego szkolenia w armii korea?skiej, szko?ach ?rednich i wy?szych, a najlepszych instruktor?w wys?a? do zaprzyja?nionych pa?stw. Przemy?lana polityka rozwoju dyscypliny oraz uznanie jej za sport narodowy Korei przez w?adze pa?stwa i co za tym idzie, znaczne nak?ady finansowe na jej rozw?j i promocj? spowodowa?a, ?e w kr?tkim czasie Taekwon-do by?o uprawiane przez kilka milion?w adept?w. W 1959 roku zorganizowa? specjaln? grup? pokazow? sk?adaj?c? si? z najlepszych posiadaczy czarnych pas?w (stopni mistrzowskich), z kt?rymi odby? podr?? po krajach Dalekiego Wschodu, kt?ra odnios?a sukces.

W odwiedzonych krajach powsta?y szko?y i kluby Taekwon-do, a instruktorami zostali Korea?czycy z tak zwanej pierwszej linii. W tym samym roku powsta? Korea?ski Zwi?zek Taekwon-do, a jego pierwszym prezydentem zosta? Gen. Choi Hong Hi. Ju? 22 marca 1966 r. dzi?ki przemy?lanej i konstruktywnej polityce genera?a zosta?a utworzona Mi?dzynarodowa Federacja Taekwon-do (International Taekwon-do Federation), a jej cz?onkami za?o?ycielami by?y zwi?zki narodowe nast?puj?cych pa?stw:Wietnamu, Malezji, Singapuru, Federalnej Republiki Niemiec, Stan?w Zjednoczonych, Turcji, W?och, Egiptu i Korei.

W 1972 r. siedziba Mi?dzynarodowej Federacji Taekwon-do zosta?a przeniesiona do Toronto w Kanadzie za jednomy?ln? zgod? zwi?zk?w cz?onkowskich, tym samym ITF straci? poparcie rz?du korea?skiego i wzbudzi? jego niezadowolenie. W wyniku utraty kontroli przez Kore? nad ITF-em zosta? zreorganizowany Korea?ski Zwi?zek Taekwon-do i przemianowany na ?wiatow? Federacj? Taekwon-do (World Taekwon-do Federation). Opieraj?c si? w pracy szkoleniowej na egzystuj?cych dot?d w cieniu Taekwon-do przedstawicielach odmian karate, zmieniono regulaminy sportowe, nazewnictwo, uk?ady formalne powracaj?c do odrzuconych przez ITF wzorc?w. Prezydentem nowej organizacji zosta?a osobisto?? zwi?zana z kolejnymi rz?dami Korei Po?udniowej, multimilioner Un Yong Kim. WTF od pocz?tku swego istnienia za jeden z g??wnych cel?w postawi? sobie zniszczenie ITF-u wszelkimi dost?pnymi ?rodkami, poprzez dzia?ania finansowe, organizacyjne, propagandowe i inne. Dla ITF-u by? to bardzo trudny okres. Mimo wszystkich przeciwno?ci Genera? Choi organizowa? kolejne grupy pokazowe propaguj?c idee oryginalnego Taekwon-do. Swoj? dzia?alno?? koncentrowa? na Europie (r?wnie? Wschodniej:Polska, W?gry, Jugos?awia) i pa?stwach Trzeciego ?wiata. Ju? dwa lata p??niej doprowadzi? do zorganizowania i Mistrzostw ?wiata Senior?w w Montrealu w Kanadzie.

W czerwcu 1979 r. W Oslo w Norwegii zosta?a za?o?ona Europejska Federacja Taekwon-do. W 1980 r. ITF podpisa? umow? o wsp??pracy z KRL-D. Nawi?zanie kontakt?w z Kore? P??nocn? otworzy?o przed organizacj? nowe mo?liwo?ci. Gen. Choi Hong Hi pozyska? nowe zast?py instruktor?w o bardzo wysokim poziomie technicznym, przy czym bardzo dyspozycyjnych i stosunkowo tanich. Organizacja otrzyma?a tak?e pomoc finansow?. Dzia?ania takie spowodowa?y dynamiczny rozw?j Taekwon-do w pozosta?ych pa?stwach Bloku Wschodniego i Trzeciego ?wiata.

W grudniu 1985 r. z przyczyn organizacyjnych siedziba zosta?a ponownie przeniesiona, tym razem do Wiednia w Austrii. Przeniesienie jej do Europy zdecydowanie przyczyni?o si? do lepszego zarz?dzania, a tak?e wsp??pracy z poszczeg?lnymi zwi?zkami narodowymi. Obecnie Mi?dzynarodowa Federacja Taekwon-do zrzesza 112 zwi?zk?w narodowych i stale wzmacnia swoje struktury organizacyjne i szkoleniowe. Regularnie rozgrywa Mistrzostwa ?wiata Senior?w oraz Mistrzostwa ?wiata Junior?w. Rozgrywane s? te?, co roku Mistrzostwa Kontynentalne, turnieje mi?dzynarodowe oraz r??nego rodzaju turnieje otwarte.

Historia Taekwon-do w Polsce

Pierwsza sekcja Taekwon-do w Polsce powsta?a w czerwcu 1974 roku w Lublinie. Instruktorem by? Anglik Andrew Marshall posiadacz 6 kup (zielony pas), kt?ry do pa?dziernika tego roku sporadycznie prowadzi? treningi z ma?? grup? student?w rekrutuj?cych si? przewa?nie z sekcji judo. Pocz?tkowo ?wiczyli oni w prywatnych mieszkaniach, na powietrzu, w obcych salach gimnastycznych jednocze?nie nawi?zuj?c kontakty z Miejskim Domem Kultury, gdzie od pa?dziernika rozpocz?li regularne treningi.

Sekcja w kr?tkim czasie rozros?a si? do 60 os?b i ?wiczyli w niej mi?dzy innymi: Jerzy Skwira, Jerzy Konarski, Krzysztof Przeciechowski, Andrzej Koz?owski. Andrew Marshall prowadzi? treningi do lutego 1975 roku, p??niej z przyczyn osobistych opu?ci? Polsk?, niemniej treningi by?y kontynuowane. Instruktorem grupy mianowa? si? Jerzy Konarski, kt?ry pocz?tkowo nawi?za? kontakt z Mi?dzynarodowa Federacj? Taekwon-do w Kanadzie. W tym te? roku prywatnie odwiedzi? sekcj? Les Galezowski, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, posiadacz 4 cup, studiuj?cy Taekwon-do u Park Jung Tae (7 Dan ?wcze?nie) w Toronto, kt?ry go?cinnie poprowadzi? kilka trening?w. Nied?ugo po tej wizycie Jerzy Konarski postanowi? zmieni? federacj? na ?wiatow? Federacj? Taekwon-do, poniewa? uda?o mu si? nawi?za? atrakcyjne dla niego kontakty z mistrzem Kyong Myong Lee (7 Dan WTF). Po zmianie przez Konarskiego federacji sekcja Taekwon-do ITF przesta?a formalnie istnie? przez kilka miesi?cy, jednak zawodnicy ?wiczyli nadal sami. Jerzy Skwira przez prywatne kontakty nawi?za? znajomo?? z rodakiem Marshalla Peterem Prykem posiadaczem 1 dana.

Od pa?dziernika 1976 roku sekcja Taekwon-do rozpocz??a dzia?alno?? tym razem w Ognisku TKKF Motor. W sekcji obok Jerzego Skwiry znale?li si? mi?dzy innymi: Andrzej Piotrowski, Andrzej Koz?owski, p??niej doszli Krzysztof Przeciechowski i Leszek Krusi?ski. Du?y autorytet instruktora i znajomo?? sztuki, kt?rej uczy? spowodowa?y, ?e grupa w kr?tkim czasie sta?a si? najsilniejsz? sekcj? w Lublinie, a pod koniec jego pobytu, jedn? z najsilniejszych w Polsce.

W roku 1975 w ?odzi rozpoczyna nauczanie Taekwon-do laota?ski posiadacz 1 Dana Lo Vanh Thianng. Pocz?tkowo pr?buje nawi?za? kontakty z istniej?cymi ju? w tym czasie sekcjami karate shotokan, gdzie rozpoczyna treningi w charakterze zawodnika, dziel?c si? swoimi umiej?tno?ciami z innymi ?wicz?cymi. W zwi?zku z faktem, ?e jego status w wy?ej wymienionej sekcji by? nieustalony zak?ada samodzieln? grup?. Sekcj? do rozkwitu doprowadza jego rodak Khantong Phongmany posiadacz 3 dana, kt?ry podejmuje studia w Studium J?zyka Polskiego dla Obcokrajowc?w w ?odzi. W latach 1976-1978 pod jego kierunkiem zawodnicy osi?gaj? bardzo wysoki poziom techniczny, staj?c si? jednocze?nie wiod?cym o?rodkiem w Polsce. W sekcji tej zaczynali ?wiczy? mi?dzy innymi: Miros?aw Sobczyk, Marek Kwa?niewski, Tomasz Dzieran. Na prze?omie lat 1978-1979 sekcja rozpada si? na trzy samodzielne grupy: Janusza Boguszewskiego, Marka Kwa?niewskiego i Miros?awa Sobczyka wchodz? w sk?ad TKKF M?odzie?owiec, kt?ry podejmuje si? patronatu nad Taekwon-do w ?odzi. Swoje zainteresowanie now? sztuk? walki anga?uje ambitnych dzia?aczy m?odzie?owych Tomasza Dziubi?skiego i Paw?a Bryszewskiego.

W Krakowie Taekwon-do zosta?o zaszczepione przez wybitnego mistrza Taekwon-do Leong Wai Meng, w tamtym okresie posiadacz IV Dana. W 1977 roku poprzez rodzinne powi?zania z Polsk? Leong Wai Meng cz?sto odwiedza Krak?w. Swoj? sztuk? walki stara si? zainteresowa? elit? aktorsk? w Krakowie i nauczycieli szko?y aktorskiej. W kr?tkim czasie wielbicielami jego talentu zostaje Krzysztof Jasi?ski, m?ody Dyrektor Teatru Stu w Krakowie i Marek Lech, nauczyciel kultury fizycznej w szkole aktorskiej. Du?y wp?yw na rozw?j tego o?rodka wywar? Les Galezowski, kt?ry d?ugie okresy czasu w latach 1977-1980 sp?dza? w Krakowie u rodziny i regularnie prowadzi? zaj?cia z grup? za?o?on? przez Menga. Pilnym studentem okaza? si? by? Marek Lech, kt?ry w szybkim czasie staje si? liderem Taekwon-do w Krakowie. 14 pa?dziernika na zaproszenie Teatru Stu do Polski przybywa dru?yna pokazowa Taekwon-do wraz z Genera?em Choi Hong Hi i Rhee Ki Ha (7 Dan) oraz Park Young Tae (7 Dan) oraz wielu innymi znakomitymi mistrzami i autorytetami tej sztuki walki na ?wiecie. Od tego momentu rozpoczyna si? nowy etap rozwoju Taekwon-do w Polsce.

W Krakowie podczas wizyty Gen. Choi Hong Hi po raz pierwszy spotkali si? przedstawiciele wszystkich istniej?cych sekcji Taekwon-do w Polsce. Na zorganizowanym seminarium wybrano przedstawiciela organizacyjnego, kt?rym zosta? Krzysztof Jasi?ski. By? on tak?e pierwszym Polakiem, kt?ry otrzyma? stopie? mistrzowski I Dan. Tak?e po raz pierwszy wymieniono adresy kontaktowe i ustalono og?lny program organizacyjnej wsp??pracy mi?dzy poszczeg?lnymi sekcjami.

Opr?cz wspania?ego pokazu, mistrzowie Taekwon-do przeprowadzili tak?e trening, na kt?rym dokonano koniecznej korekty umiej?tno?ci polskich zawodnik?w. Gen. Choi Hong Hi w imieniu Mi?dzynarodowej Federacji Taekwon-do zaprosi? przedstawiciela Polski na dwumiesi?czny kurs instruktorski do Instytutu Taekwon-do w Kanadzie, Toronto. Na wyjazd zosta? wybrany przez Krzysztofa Jasi?skiego nikomu nieznany zawodnik wroc?awskiej sekcji karate kyokushinkai, posiadacz trzeciego kyu, Andrzej Bryl. Po uko?czeniu kursu otrzyma? stopie? I Dan i mia? sprawowa? funkcj? koordynatora Taekwon-do w Polsce.

W zwi?zku z faktem, ?e zar?wno Krzysztof Jasi?ski nie m?g? po?wi?ci? nale?ytej uwagi Taekwon-do ze wzgl?du na prac? zawodow?, a tak?e Andrzej Bryl nie spe?ni? pok?adanych w nim nadziei, z wyj?tkiem za?o?enia sekcji Taekwon-do we Wroc?awiu w 1979 r., pr?by za?o?enia organizacji og?lnopolskiej w oparciu o w/w osoby nie powiod?y si?. Natomiast bardzo dobrze rozwin??a si? wsp??praca pomi?dzy zawodnikami i dzia?aczami z ?odzi i Lublina. Z inicjatywy obu sekcji dosz?o do wymiany zawodnik?w, wsp?lnych konsultacji, oboz?w szkoleniowych, rozgrywano towarzyskie sparingi.

W 1980 r. dosz?o do nawi?zania korzystnych kontakt?w z Rad? Naczeln? Socjalistycznego Zwi?zku Student?w Polskich, gdzie Pawe? Bryszewski zosta? pracownikiem etatowym Komisji Sportu. Od tej chwili Rada Naczelna Socjalistycznego Zwi?zku Student?w Polskich sta?a si? jakby opiekunem i sponsorem ruchu Taekwon-do. Organizuje letnie i zimowe obozy Taekwon-do, a nawet w 1980 r. wyjazd na Mistrzostwa Europy Taekwon-do do Londynu trzyosobowej reprezentacji kraju, (Dziubi?ski, Bryszewski, Urba?ska, Sobczyk), gdzie Halina Urba?ska zdoby?a srebrny medal w konkurencji walk sportowych.

W latach 1978-1982 Genera? Choi Hong Hi jeszcze kilkakrotnie wizytowa? sekcje Taekwon-do w Polsce w asy?cie znakomitych mistrz?w. Za ka?dym razem stara? si? jak najpe?niej pom?c zawodnikom i liderom ruchu. Podczas jednej z kolejnych swych wizyt 22.07.1982 r. przeprowadzi? rozmowy z Ambasad? Korea?skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, kt?ra mia?a od tej pory wspiera? ruch Taekwon-do w Polsce. W rozmowach stron? reprezentuj?c? Polsk? by?a Rada Naczelna SZSP. Efektem spotkania Choi z Ambasad? KRLD by? przyjazd do Polski Korea?skiej Dru?yny Pokazowej Taekwon-do we wrze?niu 1982 r. Korea?czycy dali szereg pokaz?w w du?ych miastach Polski oraz nakr?cili program zaprezentowany przez Telewizj? Polsk?.

Na okres dw?ch lat Korea?ski Zwi?zek Taekwon-do przys?a? pocz?tkowo dw?ch, a potem jeszcze trzech instruktor?w, posiadaczy pi?tych i czwartych dan?w do ?odzi, Lublina, Gda?ska, Krakowa i Warszawy.

Lata 1982-1984 by?y dla Taekwon-do w Polsce tak zwanym "z?otym okresem" - zacz??y w bardzo szybkim tempie powstawa? nowe sekcje i grupy, liczba ?wicz?cych przekroczy?a 10.000 os?b. Poziom techniczny zawodnik?w nie odbiega? od wzorc?w korea?skich. Zas?ug? za taki stan rzeczy nale?y przypisywa? instruktorom korea?skim i polskim, ale tak?e modzie na sztuki walki, jaka w tym okresie opanowa?a kraj.

W wyniku rozwijaj?cej si? sytuacji, w styczniu 1983 r. na posiedzeniu plenarnym Komisji Sportu Rady Naczelnej ju? Zrzeszenia Student?w Polskich powsta?a Og?lnopolska Federacja Akademickich Klub?w Taekwon-do ITF z zarz?dem w sk?adzie:
- Prezes - Tomasz Dziubi?ski (??d?),
- Wiceprezes ds. organizacyjnych - Barbara G?usiec (Lublin),
- Wiceprezes ds. szkoleniowych - Andrzej Bryl (Wroc?aw),
- Trener Reprezentacji Polski - Henryk Ficek (Gda?sk).

Wynikiem dzia?alno?ci Akademickiej Federacji Taekwon-do (inna nazwa w/w organizacji) by?o zorganizowanie mi?dzy innymi kilku oboz?w szkoleniowych, przej?cie opieki nad instruktorami korea?skimi, koordynacja egzamin?w na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie, zorganizowanie pierwszych zawod?w og?lnopolskich pod nazw? Puchar Czarnego Geparda w Gda?sku 1984 r. oraz zawod?w mi?dzynarodowych w tym samym roku w Lublinie, zorganizowano tak?e ob?z szkoleniowy z udzia?em reprezentacji Grecji i W?gier, powo?ano dziesi?cioosobow? Reprezentacj? Polski Taekwon-do i wys?ano j? na Mistrzostwa Europy Taekwon-do do Budapesztu, gdzie Halina Urba?ska i Bogdan Adamowicz zdobyli w konkurencji walk sportowych br?zowe medale. Okres ten charakteryzowa? si? du?? spontaniczno?ci? dzia?a? i ich nasileniem, niemniej nie wypracowano sta?ych podstaw dzia?a? organizacyjnych, wsp??zawodnictwa sportowego o zasi?gu og?lnopolskim, systemu kszta?cenia kadr, kwalifikacji do reprezentacji, nie zapewniono te? prawnego charakteru organizacji i wiele innych.

Prze?om roku 1984-1985, to kryzys w ruchu Taekwon-do. Z Polski wyjechali instruktorzy korea?scy, odsun?li si? od dzia?alno?ci Dziubi?ski i Bryszewski, z powod?w politycznych i gospodarczych masowo emigrowali najlepsi instruktorzy, zawodnicy, dzia?acze, co spowodowa?o prawie ca?kowity rozpad ruchu Taekwon-do w Polsce. Dla przyk?adu, w Lublinie na pocz?tku 1984 roku zaj?cia Taekwon-do prowadzi?o dwunastu instruktor?w polskich i dw?ch korea?skich, a pod koniec roku z w/w przyczyn ju? tylko trzech.

Pozbawione kadry szkoleniowej sekcje rozwi?zywa?y si?, a te kt?re przetrwa?y, wr?ci?y do stanu pocz?tk?w rozwoju Taekwon-do w Polsce, to jest sprzed 1979 r. Poszczeg?lne o?rodki pr?bowa?y si? ratowa?, wsp??pracuj?c z innymi stylami walki, na przyk?ad Kick Boxingiem, Aikido, ale w efekcie taka dzia?alno?? prowadzi?a do zaniku czysto?ci stylowej. Stan og?lnej dezorganizacji ruchu trwa? a? do 1986 r.

Jako pierwsi stan og?lnego marazmu prze?amali instruktorzy Akademickiego Klubu Taekwon-do Politechniki Lubelskiej. 22 lutego 1986 r. w Lublinie z inicjatywy Tadeusza ?obody - prezesa w/w klubu dosz?o do spotkania przedstawicieli istniej?cych jeszcze sekcji Taekwon-do (w zebraniu bra?y udzia? 24 osoby z 11 o?rodk?w). Wynikiem zebrania by?o powo?anie Spo?ecznej Rady Klub?w i Sekcji Taekwon-do ITF w Polsce z siedzib? w Lublinie. Rada przej??a funkcje organizacji og?lnopolskiej.

W sk?ad pierwszego Zarz?du weszli:

1. Andrzej Bryl - Przewodnicz?cy,
2. Andrzej Piotrowski - Wiceprzewodnicz?cy ds. organizacyjno-szkoleniowych,
3. Tadeusz ?oboda - Sekretarz Generalny.

Poniewa? dwie pierwsze funkcje by?y czysto symboliczne, Tadeusz ?oboda jako Sekretarz Generalny Rady podj?? si? zadania odbudowy ruchu Taekwon-do w Polsce, w zwi?zku z czym: zorganizowa? sprawn? sie? kontakt?w mi?dzy poszczeg?lnymi sekcjami i o?rodkami, na nowo zorganizowa? wed?ug regu? Mi?dzynarodowej Federacji Taekwon-do system og?lnopolskiego wsp??zawodnictwa sportowego, uporz?dkowa? system nadawania stopni szkoleniowych, reaktywowa?em Taekwon-do w Komisji Sportu Rady Naczelnej Zrzeszenia Student?w Polskich pod nazw? Akademicka Federacja Dalekowschodnich Sport?w Walki. Podj?? dzia?ania zmierzaj?ce do w??czenia Taekwon-do w struktury Polskiego Zwi?zku Karate i uznania go jako sport przez Komitet do Spraw M?odzie?y i Kultury Fizycznej. Odbudowa? kontakty z Korea?sk? Federacj? Taekwon-do, Mi?dzynarodow? Federacj? Taekwon-do i Europejsk? Federacj? Taekwon-do. By?a to cz??? podj?tych przeze? dzia?a?, kt?re sta?y si? podwalin? i punktem wyj?ciowym dla obecnej struktury Taekwon-do w Polsce.

Efektem mi?dzy innymi tych dzia?a? by?o:

- przyj?cie Taekwon-do ITF do Komisji Taekwon-do i Kick Boxingu Polskiego Zwi?zku Karate,
- udzia? Reprezentacji Polski Taekwon-do w V Mistrzostwach ?wiata w maju 1987 r. w Atenach, gdzie zawodniczka Akademickiego Klubu Taekwon-do, Maria Achrem-Achremowicz zdoby?a br?zowy medal w konkurencji walk sportowych,
- organizacja pierwszego kursu instruktor?w Taekwon-do uznanego przez W?adze Polskiego Zwi?zku Karate i Resortowego Centrum Metodyczno-Szkoleniowego Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie. Kurs prowadzi? Dyrektor Techniczny Mi?dzynarodowej Federacji Taekwon-do, Mistrz Park Jung Tae - 8 Dan.

W tym samym roku do Polski przyjecha?o czterech instruktor?w korea?skich na okres trzech lat.

W 1988 roku zosta?a zmieniona nazwa organizacji na Rada Klub?w Taekwon-do ITF w Polsce, rozbudowano r?wnie? organizacyjne struktury, co znacznie przyczyni?o si? do przyspieszenia rozwoju ruchu. Reprezentacja Polski Taekwon-do ITF wzi??a udzia? w VI Mistrzostwach ?wiata Taekwon-do w Budapeszcie, gdzie Krzysztof Pajewski zdoby? z?oty medal w konkurencji walk sportowych, natomiast w konkurencji walk dru?ynowych m??czyzn Polska pokona?a doskona?? dru?yn? Puerto Rico i Korei ust?puj?c minimalnie Holandii. W tym roku rozegrano pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF w Lublinie, 20-osobowa Reprezentacja Polski w Taekwon-do wzi??a udzia? w sta?u instruktorskim i meczach mi?dzypa?stwowych Polska-Korea w Pyongyang (KRL-D), odby? si? II kurs instruktor?w Taekwon-do, nawi?zano wsp??prac? z Wicedyrektorem Technicznym Mi?dzynarodowej Federacji Taekwon-do Mistrzem Choi Jung Hwa - 7 Dan mieszkaj?cym od 1988 r. na sta?e w Warszawie (1990 r.), a tak?e do Polski przyby?a z rewizyt? Reprezentacja Taekwon-do Korei wraz z grup? pokazow?. Przeprowadzono pokazy Taekwon-do po??czone z Meczami Mi?dzypa?stwowymi Polska-Korea w Warszawie, Krakowie i Olsztynie.

14 stycznia 1989 r. po wielu staraniach zosta?a wyodr?bniona jako samodzielna - Komisja Taekwon-do ITF Polskiego Zwi?zku Karate. Komisja utrzyma?a nazw? Rada Klub?w Taekwon-do ITF w Polsce. Ponownie zmieni?y si? struktury organizacyjne, udoskonalono system wsp??zawodnictwa sportowego wprowadzaj?c podzia? kraju na strefy i turnieje strefowe kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski Taekwon-do oraz Turnieje Og?lnopolskie Taekwon-do kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski Taekwon-do. W terminie 29.04.1989 - 15.05.1989 go?ci?a na specjalnym zgrupowaniu w Olsztynie, Reprezentacja Taekwon-do Korei, a w dniu 13.05.1989 r. rozegrano w Koszalinie tr?jmecz Polska-Korea-KKS Ba?tyk Koszalin. W rewan?u Polska Reprezentacja Taekwon-do w terminie 29.06.1989 - 12.07.1989 przebywa?a w Korei na XIII ?wiatowym Festiwalu M?odzie?y i Student?w w Pyongyang, gdzie w dniach 02.07.1989 - 07.07.1989 rozegrano Puchar ?wiata w Taekwon-do. Du?ym sukcesem polskiej dru?yny by?o zdobycie mi?dzy innymi dw?ch z?otych medali przez Gra?yn? Baczy?sk? i Jaros?awa Susk? w konkurencji walk sportowych oraz uplasowanie si? na III miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym samym roku opr?cz kursu instruktorskiego stopnia podstawowego zorganizowano po raz pierwszy kurs instruktor?w Taekwon-do klasy I. Po raz drugi Mistrzostwa Polski odby?y si? w Lublinie.

W roku 1990 do najwa?niejszych wydarze? nale?y zaliczy?: udzia? Reprezentacji Polski Taekwon-do w Mistrzostwach Europy Taekwon-do w Davos, Szwajcaria, w dniach 20-21.01.1990 r., gdzie w konkurencjach indywidualnych i zespo?owych dru?yna zdoby?a w sumie 20 medali oraz udzia? w VII Mistrzostwach ?wiata Taekwon-do w Montrealu, Kanada, w dniach 18-21.09.1990 r., gdzie m?ska dru?yna w konkurencji walk dru?ynowych zdoby?a III miejsce po zwyci?skich pojedynkach z dru?ynami: Szwecji, Holandii i Kanady.

W wy?ej wymienionym roku Mistrzostwa Polski Taekwon-do odby?y si? w Ciechanowie.
_________________
Gladii ius et potestas

Ius vitae ac necis
WWW.GLADIO.COM.PL
MMA POLSKA LUBLIN SWIDNIK
Specjalnoje Naznaczenije
 
 
     
McCarthy 


Wiek: 23
Dołączył: 26 Paź 2010
Posty: 5
Wysłany: 2010-11-08, 14:03   

Tadeusz ?oboda trener LSKT grupy zaawansowanej prezes Polskiego Zwi?zku Taekwon-do oraz LSKT.
 
 
     
Gizmo

Dołączył: 31 Paź 2007
Posty: 1
Wysłany: 2010-11-08, 15:33   

Proponuj? por?wna?: historia TKD autorstwa Dakina Burdicka - du?o obszerniejsza i znacznie mniej propagandy jedynie s?usznej federacji ;-) Mi?ej lektury...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12