FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
Sprawd? jaki typ budowy cia?a prezentujesz.
Autor Wiadomość
PL =-) 
DECO


Wiek: 29
Dołączył: 02 Wrz 2007
Posty: 347
Skąd: ?widnik
Wysłany: 2009-02-03, 17:58   Sprawd? jaki typ budowy cia?a prezentujesz.

Big ju? wspomnia? o tym wi?c postanowi?em wklei?. :-D

Typ ektomorficzny

O ludziach reprezentuj?cych ten typ budowy m?wi si?, ?e s? "drobnej ko?ci". Ich szkielet jest stosunkowo delikatny, lekki, ko?ci za? maj? mniejsze obwody ( obw?d nadgarstka nie przekracza zwykle 20cm. ). Klatka piersiowa jest na og?? p?aska i w?ska, kr?tkie s? obojczyki, przez co szeroko?? bark?w jest niewielka. Stawy kolanowe i ?okciowe s? smuk?e. U ektomorfik?w metabolizm jest najcz??ciej bardzo szybki. Ludzie ci bywaj? szczupli i wytrzymali. Bardzo rzadko miewaj? k?opoty z nadwag?. Jak stwierdzi?, czy reprezentujesz ten typ budowy cia?a? Po prostu sta? przed lustrem i popatrz na siebie z odrobin? krytycyzmu. Je?eli ze szklanej tafli spogl?da na Ciebie patykowaty chudzielec, to odpowied? nasunie Ci si? sama.
Osoba obdarzona cechami ektomorfika cz?sto trafia do klubu kulturystycznego w celu zwi?kszenia masy mi??niowej i poprawienia og?lnego wygl?du swej z natury w?t?ej sylwetki. Niestety, do?? cz?sto miewa problemy z realizacj? tych cel?w. Po prostu mi??nie ektomorfika nie rozwijaj? si? tak szybko, jakby sobie on ?yczy?. Aby przyspieszy? ten rozw?j, powinien on mie? nietypowe podej?cie do trening?w i diety.
Facet obdarzony przez los ektomorficznym typem sylwetki, chc?c zwi?kszy? mas? swoich mi??ni, musi trenowa? stosunkowo niewiele, ale jak najci??ej. Ka?d? z grup mi??niowych
( poza mi??niami brzucha ) powinien ?wiczy? najwy?ej raz w tygodniu, nie cz??ciej! Najlepiej zaplanowa? 4 treningi tygodniowo i na pierwszym treningu poddawa? ?wiczeniom bicepsy i mi??nie grzbietu, na drugim- mi??nie naramienne i brzucha, na trzecim- tricepsy i mi??nie klatki piersiowej, na czwartym za?- mi??nie n?g i brzucha. Na ka?d? z wymienionych grup mi??niowych nale?y wykonywa? nie wi?cej ni? 6-8 serii zasadniczych ( poprzedzonych seriami rozgrzewkowymi ). Nale?y skupi? si? na prostych, ci??kich ?wiczeniach, takich jak unoszenie przedramion ze sztang? ( bicepsy ), martwy ci?g i podci?ganie sztangi do brzucha w opadzie tu?owia ( mi??nie grzbietu ), wyciskanie sztangi zza karku siedz?c ( mi??nie naramienne ), francuskie wyciskanie sztangi na ?awce poziomej ( mi??nie klatki piersiowej ), przysiady ze sztang? ( mi??nie ud ). Trzeba preferowa? ?wiczenia z?o?one, czyli wielostanowe, poniewa? one najlepiej buduj? mas? mi??niow?. Warto u?ywa? do nich raczej sztangi ni? sztangielek. Obci??enie nale?y dobiera? tak, aby w ka?dej serii wykona? od 5 do 8 powt?rze?. W czasie ka?dej serii trzeba da? z siebie 110% mo?liwo?ci. Przerwy mi?dzy poszczeg?lnymi seriami powinny by? do?? d?ugie, nawet do kilku minut- pozwoli to zregenerowa? si?y i, w rezultacie, wykrzesa? wi?cej z ka?dej kolejnej serii. Og??em trening nie powinien trwa? d?u?ej ni? 60- 65 minut. W ?adnym wypadku nie wolno si? przetrenowywa?! W wypadku ektomorfika liczy si? przede wszystkim jako?? wykonywanych ?wicze? i serii, a nie ich liczba. R?wnie wa?na jak trening jest dieta. Ektomorfik, aby zwi?kszy? swoj? wag?, musi je?? bardzo du?o. Najlepiej rozplanowa? sw?j dzie? tak, aby m?c spo?ywa? 5, a jeszcze lepiej 6 lub nawet 7 posi?k?w. Poniewa? przyrz?dzanie takiej liczby "prawdziwych" posi?k?w mo?e by? trudne ( wiadomo: szko?a, praca itp. ), warto zaopatrzy? si? w dobrej klasy od?ywk? typu "gainer" i zast?powa? 2 lub 3 posi?ki ?atwymi do sporz?dzania koktajlami. Poza tym zawsze nale?y mie? pod r?k? co? na przek?sk?, np. owoce. Na pocieszenie trzeba powiedzie?, ?e dzi?ki szybkiej przemianie materii ektomorfikowi p?azem uchodz? nawet powa?ne "grzechy" dietetyczne, takie jak od czasu do czasu pizza, czy nawet ( o zgrozo ) golonka i ciasto. Wa?ne jednak, aby nie zdarza?y si? one za cz?sto. Nie wolno r?wnie? zapomina? o wodzie ( bez niej mi??nie nie urosn? )- trzeba wypija? co najmniej 3l dziennie, a w czasie upa??w nawet dwa razy tyle ( akurat ta uwaga dotyczy os?b o wszystkich typach sylwetki ).
Par? s??w trzeba jeszcze po?wi?ci? stylowi ?ycia poza treningami i diet?. Organizm ektomorfia, ze wzgl?du na szybk? przemian? materii, zu?ywa podczas aktywno?ci fizycznej du?? ilo?? energii. Je?li ektomorfik powa?nie my?li o rozbudowie mi??ni, to powinien unika? forsownych sport?w wytrzyma?o?ciowych, koncentruj?c si? na treningach si?owych. Nie mo?e przesadza? te? z treningami aerobowym i w zupe?no?ci wystarcz? mu 2 lub 3 kr?tkie, ale intensywne treningi na bie?ni lub rowerze stacjonarnym. W celu zapewnienia organizmowi nale?ytego wypoczynku nie wolno mu zaniedbywa? snu. Ektomorfik powinien spa? co najmniej 8 godzin na dob?, a je?li mo?e pozwoli? sobie na taki luksus, to ucina? dodatkow?, "poobiedni? drzemk?".
Wiele os?b uwa?a, ?e ektomorficzny typ budowy nie pozwoli im na przybranie na wadze i popraw? muskulatury. Na szcz??cie nie jest to prawd?, nale?y jedynie umiej?tnie uk?ada? plany treningowe, dopasowywa? do nich w?a?ciw? diet? i zmieni? nieco sw?j tryb ?ycia.


Typ endomorficzny

Wielu przedstawicieli tego typu budowy spotyka si? np. w pubach, gdzie ho?ubi? kufle wsparte na pot??nych, wspaniale rozwini?tych mi??niach piwnych. Natura obdarzy?a ich masywnym, roz?o?ystym szkieletem, z regu?y pokrytym do?? okaza?ymi mi??niami i, co gorsze, solidn? warstw? tkanki t?uszczowej. Jest to rezultat ich na og?? powolnej przemiany materii, dzi?ki kt?rej maj? tendencje do szybkiego przyrostu masy, niestety, nie najwy?szej jako?ci. Je?li jeste? du?y "misiowaty" i masz k?opoty z dobraniem dostatecznie szerokiego paska do zegarka, to na pewno jeste? endomorfikiem.
Facet obdarzony tym typem budowy cia?a do klubu kulturystycznego trafia zwykle nie mog?c patrze? d?u?ej na sw?j brzuch. Poniewa? jego mi??nie na og?? bardzo dobrze reaguj? na treningi, wi?c wkr?tce diametralnie mo?e zmieni? wygl?d swojej sylwetki, pod warunkiem jednak, ?e opracuje odpowiedni plan trening?w i diet?.
Endomorfik powinien ka?d? grup? mi??niow? ?wiczy? co 4 lub co 5 dni. Je?li dysponuje du?? ilo?ci? czasu, to mo?e trenowa? nawet 6 razy w tygodniu. Podczas ka?dego treningu powinien skoncentrowa? si? na 2 lub 3 grupach mi??niowych. Mo?e to wygl?da? np. tak: 1 dzie?- bicepsy i mi??nie grzbietu, 2 dzie?- mi??nie klatki piersiowej i tricepsy, 3 dzie?- mi??nie n?g i naramienne, 4 dzie?- wolne od treningu. O mi??niach brzucha specjalnie nie pisa?em, poniewa? endomorfik powinien ?wiczy? je jak najcz??ciej, nawet na ka?dym treningu ( np. jako jego zako?czenie ). Na ka?d? grup? mi??niow? powinien wykonywa? on od 10 do 12 serii, cz?sto zmienianych ?wicze?. Warto eksperymentowa?, zmienia? sztang? na sztangielki, korzysta? z maszyn. Przerwy mi?dzy poszczeg?lnymi seriami powinny by? stosunkowo kr?tkie ( najwy?ej minut? ), tak aby obok przeci??enia mi??ni odnie? jednocze?nie korzy?ci, spalaj?c nadmiar tkanki t?uszczowej. Zleca si? wykorzystywanie technik ??czonych, takich jak superserie czy serie potr?jne ??czone. Obci??enie nale?y dobra? tak, aby w ka?dej serii m?c wykona? od 10 do 12 powt?rze?.
W wypadku endomorfika r?wnie wa?na, a nawet wa?niejsza ni? sam trening, jest odpowiednio dobrana dieta. Kultury?ci pocz?tkuj?cy o tym typie budowy cz?sto pope?niaj? b??dy, polegaj?ce na spo?ywaniu zbyt du?ej ilo?ci kalorii. W rezultacie szybko przybieraj? na wadze, wkr?tce jednak zauwa?aj?, ?e wi?kszo?? "masy mi??niowej" odk?ada im si? w pasie. Aby tego unikn??, nale?y spo?ywa? wy??cznie produkty niskot?uszczowe, bogate w bia?ko i w?glowodany. Og?lna liczba kalorii pochodz?cych z t?uszczu nie powinna by? wy?sza ni? 15-20%. Trzeba, niestety, bardzo skrupulatnie przestrzega? zasad surowej, kulturystycznej diety i tylko wyj?tkowo pozwala? sobie na odst?pstwa od niej. Najlepiej spo?ywa? 4 lub 5 niewielkich posi?k?w dziennie. Ostatni z nich nie powinien by? spo?ywany p??niej ni? godz 18:00. Nale?y unika? podjadania mi?dzy posi?kami i wieczornych przek?sek.
Endomorfik, kt?ry powa?nie my?li o idealnej sylwetce powinien poza ?wiczeniami si?owymi anga?owa? si? we wszelkiego typu aktywno?ci fizyczne. Zwi?kszy to jego tempo przemiany materii. Je?eli lubi sporty zespo?owe, to od czasu do czasu powinien zagra? w pi?k? no?n? lub w "kosza". Je?li woli sporty indywidualne, to godny polecenia jest tenis i squash. Niewa?ne, jest w jaki spos?b endomorfik b?dzie aktywny, wa?ne aby taki by?. Nie nale?y zapomnie? o regularnym treningu aerobowym- co najmniej 3 razy w tygodniu.


Typ mezomorficzny

Ten typ budowy trafia si? najrzadziej. Aby uzmys?owi? sobie, jak on wygl?da, najlepiej przypomnie? sobie sylwetk? Arnolda Schwarzeneggera z pierwszej cz??ci "Terminatora". D?ugie ko?czyny, w?skie biodra, bardzo szerokie barki, korpus w kszta?cie litery "V"- oto podstawowe cechy mezomorficznego typu budowy cia?a, w pe?ni reprezentowanego w?a?nie przez tego najs?ynniejszego kulturyst? wszechczas?w. Osoby obdarowane przez los cechami mezomorfika s? zwykle utalentowanymi sportowcami, gwiazdami szkolnych dru?yn. W kr?tkim czasie osi?gaj? w sporcie to, na co inni pracuj? latami. Ich mi??nie s? bardzo podatne na treningi i, doskonale na niego reaguj?c, rosn? bardzo szybko. Wi?kszo?? z nas mo?e o tym, niestety, tylko pomarzy?.
Poniewa? organizm mezomorfika w naturalny spos?b szybko si? rozwija , powinien on tak uk?ada? plany treningowe, aby wykorzysta? to w stopniu optymalnym. Niestety, mi?dzy poszczeg?lnymi zawodnikami mog? wyst?powa? tutaj ogromne r??nice. Pocz?tkowo nale?y wi?c poeksperymentowa?, aby dobra? najlepszy dla siebie system trening?w i diety. Tak w?a?nie budowa?o swe sylwetki wielu czo?owych kulturyst?w. Je?li Ty, drogi czytelniku, r?wnie? masz szcz??cie prezentowa? ten typ budowy, to pami?taj: sukces jest w zasi?gu Twojej r?ki, ale to Ty sam musisz odnale?? do niego najw?a?ciwsz? drog?.
Cho?by?my bardzo chcieli, nie jeste?my w stanie zmieni? typu budowy naszego cia?a. Po prostu, przychodzimy na ?wiat "zaprogramowani" na pewien okre?lony wygl?d i musimy si? z tym pogodzi?, czy nam si? to podoba czy nie. Najmniej mo?emy bardzo wiele osi?gn?? w ramach tego, czym w swej dobroci obdarzy?a nas Matka Natura. Systematycznie, ci??kie, przemy?lane treningi i odpowiednio obrana dieta mog? bowiem sprawi?, ?e nasz sylwetka stanie si? dla innych obiektem zazdro?ci, dla nas za? powodem do rado?ci i dumy. Wystarczy do tego konsekwencja i wytrwa?o?
 
     
Rafael 
Muay Thai


Dołączył: 05 Wrz 2008
Posty: 52
Wysłany: 2009-02-03, 23:08   

Bardzo ciekawy i wartosciowy artyku? :)
_________________
,,Nie mam planu: ?nie przegapi? sposobno?ci? to m?j plan''.
 
     
kamil30710 
Kamil

Wiek: 24
Dołączył: 08 Sie 2010
Posty: 33
Skąd: Stary Gaj [Lublin]
Wysłany: 2010-08-13, 19:46   

o Tak... wielkie dzieki ;-) te wiadomosci pomog? mi w u?o?eniu odpowiedniego treningu i diatki :-D
_________________
Nie wa?ne ile razy upadniesz, ale wa?ne ile razy si? podniesiesz..
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 11