FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
Przepisy sportowe amatorskiego MuayThai
Autor Wiadomość
Rafael 
Muay Thai


Dołączył: 05 Wrz 2008
Posty: 52
  Wysłany: 2008-10-28, 18:16   Przepisy sportowe amatorskiego MuayThai

Przepisy sportowe amatorskiego MuayThai


Przedmowa

Ka?dy sportowiec d??y do zwyci?stwa i pokazania swoich umiej?tno?ci w jak najlepszy spos?b. Wygrywanie za wszelk? cen? jest jego celem. Jednak?e filozofi? ka?dego sportu jest bezpiecze?stwo, uznawane za priorytet ka?dych zawod?w i jest pierwsz? zasad?, do kt?rej szczeg?ln? wag? przywi?zuje Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski.

Wed?ug tych kryteri?w, MuayThai jako sport walki musia?o dostosowa? swoje przepisy do ?wiatowych standard?w bezpiecze?stwa. Przepisy, zasady i s?dziowanie zosta?y dostosowane do zasad bezpiecze?stwa wymaganych przez Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski.

Ponadto sprz?t ochronny u?ywany w zawodach zosta? tak zaprojektowany, by by? wygodny i pod ?adnym wzgl?dem nie kr?powa? zawodnika. Materia?y zosta?y tak dobrane, by zapewni?y maksimum ochrony i d?ugotrwa?e u?ytkowanie sprz?tu. Ka?dorazowo sprz?t musi by? przegl?dni?ty i dopuszczony do u?ytkowania przez Mi?dzynarodow? Federacj? MuayThai Amatorskiego (International Federation of MuayThai Amateur) oraz przez Narodowy Zwi?zek MuayThai.

Spis tre?ci

1. Ring
2. R?kawice
3. Owijacze
4. Str?j
5. Wyyposa?enie ringu
6. Badanie medyczne i wa?enie do zawod?w mi?dzynardowych
7. Brabinki i wolne losy
8. Rundy
9. Sekundanci
10. S?dziowie ringowi i punktowi
11. Sedziowie ringowi
12. S?dziowie punktowi
13. Jury
14. Mierzacy czas
15. Decyzje
16. Sprz?t ochronny u?ywany na zawodach amatorskiego MuayThai
17. System punktacji
18. Faule
19. Upadki
20. Procedury po nokaucie
21. Kontrola antydopingowa
22. Obowi?zki Komisji Medycznej
23. U?cisk d?oni
24. Limity wiekowe
25. Trofea
26. Interpretacje

Art. 1

Ring

1. Ring musi by? skonstruowany wg standard?w mi?dzynarodowych. Wyr??niamy dwa rodzaje ringu do walk amatorskich: a) ma?y 6.10 x 6.10 m. (20x20 st?p), b) du?y 7.30 x 7.30 m. (24x24 stopy) (wymiary mierzone pomi?dzy wewn?trznymi kraw?dziami lin). Wysoko?? ringu ponad pod?o?em waha si? pomi?dzy 3 a 4 stopami (jednostka miary).
2. Ring powinien by? ?ci?le ograniczony 4 linami o ?rednicy co najmniej 1.5 cala przymocowanych do naro?nych s?upk?w. Wysoko?ci lin od powierzchni ringu wynosz? odpowiednio 18, 30, 42 i 54 cale. Liny musz? by? owini?te mi?kkim i g?adkim materia?em. We wszystkich czterech rogach w?z?y musz? by? owini?te mi?kkim materia?em. Liny z ka?dej strony musz? by? utrzymywane razem przez dwa mocne kawa?ki materia?u o szeroko?ci 1-15 cali w r?wnych od siebie nawzajem odleg?o?ciach. Kawa?ki materia?u musz? by? zawi?zane mocno by pewnie utrzymywa? liny.
3. 1.3 Pod?oga ringu musi by? skonstruowana bezpiecznie, bez najmniejszych zastrze?e?, wystaj?c 20 cali poza obr?b lin. Powierzchnia ringu ma by? pokryta mi?kkim materia?em, gum? lub jakimkolwiek naci?gni?tym materia?em o grubo?ci co najmniej 1.5 cala z p??cienn? powierzchni? mocno naci?gni?t?. Pod?oga ringu musi by? r?wna i mocno przytwierdzona do bok?w ringu.
4. Cztery rogi ringu musz? by? w dobrym stanie i bezpieczne dla walcz?cych. Musz? by? cztery naro?ne s?upki o ?rednicy 4-5 cali wystaj?ce 58 cali ponad pod?og?.
5. W dw?ch przeciwnych rogach musz? znajdowa? si? dwie drabinki o szeroko?ci przynajmniej 3 st?p tak, aby bokserzy i sekundanci mogli wygodnie wchodzi? i schodzi? z ringu. Kolejna drabinka musi by? zapewniona dla s?dziego ringowego i doktor?w w jednym z neutralnych rog?w.
6. W dw?ch neutralnych rogach musz? by? udost?pnione dla s?dziego ringowego dwa plastikowe pude?ka na zu?yte r?kawiczki, bawe?n?, czy skrawki materia??w.
7. Mo?liwym jest ustawienie drugiego ringu dla rund fina?owych powa?niejszych turniej?w.

Art. 2

R?kawice

Zawodnicy musz? u?ywa? standardowych r?kawic bokserskich o minimalnej wadze 10 uncji (284 gramy). Do walk od 63,5 kg wzwy?, konieczne jest u?ywanie r?kawic o wadze 12 uncji (351 gram). Niedozwolonym jest zmienianie kszta?tu r?kawic, czy te? ?cieranie ich w celu wyj?cia na powierzchni? wype?nienia. Zawodnicy musz? u?ywa? dostarczonych i zatwierdzonych r?kawic przez organizatora zawod?w. Niedozwolonym jest u?ywanie osobistych r?kawic. Sznurowad?a r?kawic musz? by? mocno zawi?zane wok?? nadgarstk?w na tyle r?ki i zaklejone plastrem o szeroko?ci 1.5 cala.

R?kawice i owijacze obu zawodnik?w musz? by? sprawdzone przez dwu zatwierdzonych ekspert?w zaproszonych do wykonywania tego obowi?zku zanim bokserzy wejd? na ring.

Art. 3

Owijacze (banda?e)

Do owijania d?oni boksera dopuszczalne jest u?ywanie standardowych banda?y chirurgicznych o szeroko?ci dw?ch cali i nie d?u?szych ni? 2.5 metra (8 st?p) lub kawa?k?w materia?u WELPEAU, nie d?u?szych ni? 2 metry (6 st?p 7 cali). Niedozwolonym jest u?ywanie innych rodzaj?w ta?my, czy te? u?ywanie jakichkolwiek form ta?my lepi?cej lub dowolnego rodzaju plastr?w do owijania d?oni boksera. Bokserzy mog? jedynie u?ywa? pojedynczego kawa?ka plastra o d?ugo?ci 7,6 cm (3 cale) i szeroko?ci 2.5 cm (1 cala) by zabezpieczy? banda? wok?? nadgarstka. NIEDOZWOLONE JEST ZAKLEJANIE PLASTREM KO?CI STANOWI?CYCH POWIERZCHNI? UDERZENIA!

Do zawod?w mi?dzynarodowych organizatorzy lub promotorzy musz? dostarczy? owijacze lub banda?e. Wszyscy bokserzy musz? u?ywa? nowych banda?y dostarczonych przez organizator?w.

Art. 4

Str?j

Bokserzy musz? nosi? nast?puj?cy str?j:

1. Bokser musi nosi? tradycyjne szorty do MuayThai (czerwone lub niebieskie w zale?no?ci od naro?nika ringu). Musi w?o?y? koszulk? bez r?kawk?w o kolorze odpowiadaj?cym szortom. Palce u n?g musz? mie? paznokcie obci?te kr?tko i bez zadzior?w. Musi nosi? po?wi?con? opask? na g?ow? lub Mongkon do sk?adania ho?du przed walk?. Opaska na rami? (Kwrang Rang lub Prajat) z amuletem lub "zakl?ciem" mo?e by? owini?ta na ramieniu, bicepsie lub talii, lecz musi by? schludnie zawi?zana (przykryta).
2. Wymaganym jest noszenie ?ci?gaczy na obu stawach skokowych. Nie s? dopuszczone ?adne ?ci?gacze na kolana lub ?ydki.
3. Bokserzy, kt?rzy nie dostosuj? si? do standard?w uniformu nie zostan? dopuszczeni do walki. W przypadku nieprzepisowych r?kawic lub uniform?w, s?dzia zatrzyma walk? by nakaza? ich napraw? lub zmian?.
4. Bokserzy musz? nosi? standardowe ochraniacze na krocze oraz ochraniacze na szcz?k?. Bokser, kt?ry celowo utraci ochraniacz na szcz?k? zostanie pocz?tkowo ostrze?ony, za? po drugiej celowej stracie ochraniacza na szcz?k? zostanie ukarany utrat? punktu lub dyskwalifikacj?. Ochraniacz na szcz?k? ma by? wyczyszczony i umieszczony na swoim miejscu po natychmiastowym wstrzymaniu walki przez s?dziego ringowego. Sekundant nie ma prawa m?wi? do boksera w trakcie wykonywania tej czynno?ci.
5. Bokser musi mie? za?o?ony kask i pancerzyk dostarczone przez komitet organizacyjny.
6. Niedopuszczalne s? ?adne ?a?cuszki, naszyjniki czy te? jakikolwiek rodzaj bi?uterii podczas walki.
7. Bokserzy musz? by? g?adko ogoleni, dozwolone s? schludnie przystrzy?one w?sy.
8. Kar? za niedostosowanie si? do przepis?w dotycz?cych stroju jest nakazanie przez s?dziego ringowego winnemu bokserowi opuszczenia ringu w celu poprawienia wszystkich zastrze?e?.

Art. 5

Wyposa?enie ringu

Ring musi by? wyposa?ony wed?ug nast?puj?cych regu?:

Trzy krzes?a dla bokser?w i sekundant?w, dwie butelki lub dzbanki wody, dwa plastikowe kubki i dwa wiaderka na wod?. Dwa okr?g?e taborety z du?ymi siedziskami (tacami) dla bokser?w, do u?ycia pomi?dzy rundami. Obok sto?u i krzese? ustawionych dla s?dzi?w powinien by? gong lub dzwonek w m?otkiem, jeden lub dwa stopery, marker czasu rundy lub formularze czasowe, pude?ko do gromadzenia formularzy punktowych, zestaw marker?w (pisak?w). Zestaw pierwszej pomocy lub zestaw medyczny i NOSZE musz? by? obecne na miejscu. Powinna by? tak?e tablica z rozrysowanymi "drabinkami" walk, dwa zestawy r?kawic bokserskich, cztery ochraniacze na krocze. Konieczny jest tak?e dobry sprz?t nag?a?niaj?cy.

Art. 6

Badania medyczne i wa?enie do zawod?w mi?dzynarodowych

Badania medyczne:

W przewidzianym czasie wa?enia, zawodnicy musz? przej?? badania medyczne zrobione przez zaproszonego doktora, by zaakceptowa? kondycj? zdrowotn? ka?dego zawodnika przed wa?eniem. Obowi?zkiem ka?dego startuj?cego zawodnika jest przed?o?enie aktualnej ksi??eczki zdrowia sportowca dopuszczaj?cej go do startu w zawodach pe?nokontaktowych MuayThai.

Wa?enie:

1. Wszyscy zawodnicy musz? by? gotowi do wa?enia nie p??niej ni? trzy (3) godziny przed przewidzianym turniejem. Je?li walka ma si? zacz?? wcze?niej ni? 3 godziny po wa?eniu, organizatorzy musz? postara? si? o akceptacj? Komitetu Medycznego by rozpocz?? pierwsz? przewidzian? walk?.
2. Waga boksera jest okre?lona jako jego waga startowa. Zawodnik jest dopuszczony do wa?enia na OFICJALNIE ZATWIERDZONEJ wadze jedynie RAZ. Jego waga jest akceptowana, gdy jest on rozebrany do bielizny. Wagi mog? by? elektroniczne. Odczytanie wagi jest ostateczne.

Art. 7

Drabinki i wolne losy

1. Drabinki musz? by? wykonane natychmiast po badaniu medycznym i wa?eniu. Powinny by? wykonane w obecno?ci reprezentant?w dru?yn, aby upewni? si?, ?e ?aden zawodnik nie b?dzie walczy? dwa razy, podczas gdy inny mia?by dwa wolne losy. Zawodnicy pierwszej rundy maj? by? rozrysowani przed rozrysowaniem tych, kt?rzy maj? wolne losy.
2. System "Wolnych Los?w" musi by? rozrysowany w pierwszej rundzie w celu redukcji drugiej rundy walk do 4, 8, 16, lub 32 zawodnik?w. Ci, kt?rzy maj? wolny los w pierwszej rundzie musz? walczy? jako pierwsi w drugiej rundzie. Je?li ilo?? wolnych los?w pierwszej rundy jest r?wna, zawodnicy z wolnymi losami maj? walczy? w drugiej rundzie wed?ug rozrysowania. Zawodnik pierwszej rundy maj?cy wolny los nie mo?e "przeskoczy?" w drugiej rundzie. ?aden zawodnik nie mo?e mie? dw?ch nast?puj?cych po sobie "przeskok?w". W przypadku takiego zdarzenia, konieczne jest przeprowadzenie nowego rozrysowania drabinek pomi?dzy pozosta?ymi zawodnikami danej rundy, kt?rzy nie mieli ani "wolnych los?w" ani "przeskok?w", w poprzedniej rundzie.
3. Nowe rozrysowanie drabinek w ten spos?b ma by? wplecione w porz?dek zatwierdzonych star?. Walki powinny by? rozgrywane w porz?dku od wag najni?szych do najwy?szych. W ka?dej nast?pnej rundzie walki rozgrywaj? si? kolejno od najni?szych wag do najwy?szych.

Art. 8

Rundy

Zwykle walki sk?adaj? si? z 4 rund po 2 minuty, ka?da z 1 minutowymi przerwami. W przypadku zaawansowanych ustale?, zawody mog? odbywa? si? w systemie walk sk?adaj?cych si? z 4 rund po 3 minuty, lub 5 rund po 2 minuty w 1 minutowymi przerwami.

Ka?de oficjalne zatrzymanie walki w celu ostrze?enia, odj?cia punktu, poprawy ubioru lub ochraniaczy NIE JEST wliczane w czas walki. Przerwa musi trwa? 1 (jedn?) pe?n? minut?. Przed pierwsz? rund?, ka?dy bokser musi wykona? tradycyjny tajski taniec rytualny "WAI KRU" zgodnie z tradycjami MuayThai. Niedozwolonym jest wykonywanie jakiejkolwiek innej formy sztuk walki, kt?ra nie jest znana w kr?gu tradycji MuayThai. Rytua? ma by? akompaniowany przez tradycyjn? muzyk? tajsk?: piszcza?ki Java, ma?e cymba?y i b?ben.

Art. 9

Sekundanci

Bokser mo?e mie? JENDEGO sekundanta i JEDNEGO asystenta. Musz? oni dostosowa? si? do nast?puj?cych przepis?w:

1. W trakcie przerwy wy??cznie sekundant i jego asystent mog? wej?? na pod?og? ringu, lecz tylko jeden mo?e wej?? na powierzchni? walki (ograniczon? linami). Musz? nosi? odpowiednie ubranie odpowiadaj?ce ich pozycji.
2. Podczas walki, ?aden z nich nie mo?e przebywa? w obr?bie kraw?dzi ringu. Przed walk? musz? usun?? z powierzchni ringu sto?eczek boksera, r?cznik, wiaderko, itp.
3. W trakcie wykonywania swoich obowi?zk?w, sekundant musi mie? gotowe R?CZNIK i G?BK? dla boksera. Sekundant mo?e wyst?powa? w imieniu swojego zawodnika, gdy widzi, ?e jest on zdeklasowany lub otrzymuje zbyt du?o uderze?. Wrzuca on wtedy r?cznik lub g?bk? do ringu by przerwa? walk?. Nie mo?e tego zrobi? w momencie odliczania prowadzonego przez s?dziego ringowego.
4. Najwa?niejszy z S?dzi?w ringowych lub punktowych, lub komitet techniczny powinien zwo?a? spotkanie s?dzi?w ringowych i punktowych oraz sekundant?w by poinformowa? ich, ?e zawodnik ?ami?cy przepisy mo?e by? ukarany poprzez odj?cie punktu lub zdyskwalifikowany.
5. Sekundantowi i asystentowi NIE WOLNO dawa? rad lub o?miela? ich zawodnika w trakcie walki. Z?amanie tej zasady mo?e skutkowa? ostrze?eniem lub zwolnieniem ich z obowi?zk?w. Ich bokser mo?e by? ostrze?ony lub zdyskwalifikowany z powodu ich przewinienia.

Sekundanci, asystenci lub przedstawiciele, kt?rzy G?OSOWO lub GESTAMI o?mielaj? widz?w podczas walki do radzenia lub wspierania bokser?w, zostan? ZWOLNIENI ze swoich obowi?zk?w na reszt? zawod?w. Je?li sekundant lub asystent zostanie zwolniony ze swoich obowi?zk?w, nie wolno mu b?dzie by? sekundantem ani asystentem przez reszt? tych zawod?w.

PO ZWOLNIENIU MA OPU?CI? budynek, w kt?rym odbywaj? si? zawody, na reszt? dnia zawod?w. Je?li sekundant lub asystent, w up?ywie czasu od pierwszego dnia zawod?w do fina??w, zostanie zwolniony z obowi?zk?w DWUKROTNIE, ten sekundant lub asystent zostanie ZDYSKWALIFIKOWANY na reszt? turnieju.

Art. 10

S?dziowie ringowi i punktowi

1. Do zawod?w mi?dzynarodowych: Do bezpo?redniego kontrolowania walki na ringu konieczny jest jeden s?dzia ringowy zatwierdzony przez IFMA oraz Narodowy Zwi?zek MuayThai. S?dzia ten nie prowadzi punktacji. W celu prowadzenia punktacji potrzebnych jest 5 wykwalifikowanych s?dzi?w punktowych, 3 s?dzi?w Jury i 1 Przewodnicz?cy Komisji S?dziowskiej. W innych certyfikowanych turniejach mog? by? 3 s?dziowie punktowi, je?li nie mo?na skompletowa? 5 s?dzi?w.
2. Kontrola profit?w: S?dziowie ringowi i punktowi musz? unika? innych zobowi?za?, jak np. wyst?powania w charakterze manager?w dru?yn, trener?w lub sekundant?w dla zawodnik?w tej samej narodowo?ci.
3. Kontrola dyscypliny: Cz?onkowie kierownictwa IFMA oraz Narodowy Zwi?zek MuayThai maj? prawo skre?lenia s?dzi?w ringowych lub punktowych z oficjalnych list, czasowo lub na sta?e. Mo?e si? to sta? w sytuacji, gdy Komitet S?dziowski uzna ich dzia?alno?? za nieefektywn? lub poni?ej standard?w.
4. Zast?pstwo s?dziego ringowego: Kontroler czasu musi zatrzyma? walk? w sytuacji, gdy aktywny s?dzia ringowy nie jest w stanie wype?nia? swoich obowi?zk?w. W takiej sytuacji jego obowi?zki powinien przej?? inny neutralny s?dzia ringowy.
5. Obowi?zki: Zaproszeni przez IFMA oraz Narodowy Zwi?zek MuayThai s?dziowie ringowi i punktowi musz? przyj?? zaproszenie do s?dziowania na warunkach organizatora chyba, ?e maj? sensowne wyt?umaczenie. Inne organizacje, nie b?d?ce cz?onkami IFMA musz? pokry? koszty podr??y i zakwaterowania s?dzi?w ringowych i punktowych na konkretnym turnieju.
6. Potrzebne kwalifikacje Mi?dzynarodowych S?dzi?w ringowych i punktowych IFMA oraz Narodowych Zwi?zk?w MuayThai:
1. Zaliczenie bada? i test?w lekarskich dla s?dzi?w ringowych i punktowych, s?dziowanie co najmniej 5 turniej?w, obecno?? w spisie s?dzi?w Narodowych Zwi?zk?w MuayThai przez co najmniej 2 lata
2. Musz? mie? za?wiadczenie dopuszczenia medycznego od lekarza zaproszonego przez dany Zwi?zek Krajowy na turniej, okre?laj?ce ich jako sprawnych fizycznie, zdrowych i zdolnych do podj?cia swoich obowi?zk?w.
3. Musz? przed?o?y? za?wiadczenia o swoim do?wiadczeniu, wieku, 2 letnim wype?nianiu obowi?zk?w oraz statusie amatorskim.
4. Musz? si? biegle pos?ugiwa? jednym z oficjalnych j?zyk?w International Federation of MuayThai Amateur (IFMA)
5. Dobry i bez zarzut?w zapis przesz?ych i obecnych obowi?zk?w.

Art. 11

S?dziowie ringowi

1. Ich priorytetowym celem jest zapewnienie bezpiecze?stwa bokserom.
2. Ich obowi?zek to s?dziowanie w ringu. Oficjalnym strojem s? granatowe spodnie (garniturowe), granatowa koszulka polo, lekkie czarne obuwie lub sanda?y i para r?kawiczek chirurgicznych.
3. S?dziowie ringowi musz?:
1. Trzyma? si? bezwzgl?dnie przepis?w i s?dziowa? sprawiedliwie.
2. Kontrolowa? walk? przez ca?y czas.
3. Chroni? s?abszego boksera przed nadmiernym uszkodzeniem.
4. Sprawdzi? str?j i r?kawice bokser?w.
5. Podejmowa? decyzje pos?uguj?c si? trzema komendami:
"YOOT" = zatrzymanie walki
"CHOK" = rozpocz?cie walki
"YAK" = rozdzielenie bokser?w po klinczu. Po komendzie "YAK" bokserzy musz? odst?pi? od siebie zanim zaczn? ponownie walczy? na komend? "CHOK".
6. S?dzia powinien dawa? odpowiedni sygna? lub gest by wskaza? faul boksera.
7. Po rundzie fina?owej, s?dzia ringowy powinien zebra? karty punktowe od s?dzi?w punktowych i sprawdzi? je przed przekazaniem Przewodnicz?cemu Komisji S?dziowskiej.
8. S?dziemu ringowemu nie wolno okre?la? zwyci?zcy poprzez uniesienie r?ki boksera lub w jakikolwiek inny spos?b PRZED obwo?aniem zwyci?zcy przez komisj? s?dziowsk?. Dopiero wtedy wolno mu unie?? r?k? zwyci?zcy.
9. Gdy s?dzia ringowy dyskwalifikuje boksera lub zatrzymuje walk?, musi poinformowa? Przewodnicz?cego Komisji S?dziowskiej, ?e dyskwalifikuje boksera lub ma powody by przerwa? walk?. Umo?liwia to Przewodnicz?cemu Komisji S?dziowskiej podanie tego do publicznej wiadomo?ci.
4. Procedura ostrze?enia i odj?cia punktu: Je?li bokser ?amie przepisy, ale jego faul nie uprawnia do dyskwalifikacji, s?dzia ringowy powinien zatrzyma? walk? i da? mu ostrze?enie skutkuj?ce odj?ciem punktu. Ostrze?enie musi by? jasne i zrozumia?e dla boksera. S?dzia ringowy powinien da? r?k? sygna? w kierunku wszystkich s?dzi?w punktowych, okre?laj?cy wyra?nie odj?cie punktu w wyniku ostrze?enia. Sygna? ten powinien by? wykonany ze wskazaniem palcem na winnego boksera. Po ostrze?eniu, s?dzia ringowy powinien rozpocz?? walk? komend? "CHOK". Po trzech ostrze?eniach odejmuj?cych punkt, bokser ma by? zdyskwalifikowany.
5. Procedura zwr?cenia uwagi: S?dzia ringowy mo?e zwr?ci? uwag? bokserowi. Jest to rada dla boksera by by? ostro?ny, maj?ca na celu uchronienie go przed pope?nianiem b??d?w, kt?rymi m?g?by ?ama? przepisy. Koniecznym jest znalezienie odpowiedniego momentu dla zwr?cenia uwagi bokserowi.
6. Badania lekarskie S?dzi?w Ringowych: Przed turniejem mi?dzynarodowym s?dzia ringowy musi przej?? badania lekarskie potwierdzaj?ce jego sprawno?? fizyczn? i dopuszczaj?ce go do wykonywania swoich obowi?zk?w. S?dziemu nie wolno nosi? okular?w na ringu, szk?a kontaktowe s? dopuszczone. S?dzia ringowy musi uczestniczy? w spotkaniu z Komisj? Medyczn? przed ka?d? walk?.
7. Prawa S?dziego Ringowego:
1. Zatrzymanie walki, gdy uzna, ?e jeden z bokser?w jest zdeklasowany przez przeciwnika, wypunktowany lub walka jest jednostronna.
2. Zatrzymanie walki, gdy uzna, ?e bokser jest zbyt zraniony by kontynuowa? walk?.
3. Zatrzymanie walki, gdy uzna, ?e bokser celowo wstrzymuje walk?. Wolno mu zdyskwalifikowa? jednego lub obu bokser?w.
4. Zwr?cenie bokserowi uwagi lub zatrzymanie walki dla ostrze?enia z odj?ciem punktu w wyniku faulu, niedostosowania si? do przepis?w lub z innych powod?w, w celu utrzymania walki fair.
5. Natychmiastowa dyskwalifikacja boksera, kt?ry nie s?ucha polece?, gwa?townie rani lub obra?a s?dziego.
6. Odwo?anie sekundanta lub asystenta boksera w sytuacji ?amania przepis?w oraz dyskwalifikacja boksera, gdy sekundant lub asystent nie s?ucha polece? s?dziego.
7. Dyskwalifikacja boksera, kt?ry fauluje, z lub bez ostrze?enia odj?cia punktu.
8. Wstrzymanie odliczania za upadek (knockdown), je?li drugi bokser nie uda si? do neutralnego rogu.
9. Interpretowanie przepis?w oraz podejmowanie decyzji w ka?dej nie wymienionej w przepisach sytuacji.

Art. 12

S?dziowie punktowi

1. Obowi?zki:
1. Ka?dy s?dzia punktowy ma obowi?zek podejmowa? decyzje odno?nie ka?dej walki, NIEZALE?NIE od innych, ale wed?ug przepis?w.
2. Podczas walki, s?dziemu nie wolno omawia? ?adnych temat?w z innym s?dzi? lub osob? postronn?, poza s?dzi? ringowym. Je?li to konieczne, podczas przerwy mo?e poinformowa? s?dziego ringowego o zaistnia?ych incydentach, takich jak przyk?adowo: nieodpowiednie zachowanie sekundanta, rozlu?niona lina, lub cokolwiek, co mog?o uj?? uwadze s?dziego ringowego.
3. Natychmiast po ka?dej rundzie, s?dzia punktowy ma podliczy? punktacje ka?dego boksera na karcie punktowej.
4. Po walce s?dzia punktowy ma opracowa? punktacj? by wy?oni? zwyci?zc?, oraz podpisa? kart? punktow?. Decyzja zostanie podana do wiadomo?ci publicznej przez komisj? s?dziowsk?.
5. S?dzia punktowy powinien pozosta? na swoim miejscu, a? do momentu og?oszenia rezultatu.
2. Str?j: S?dzia punktowy powinien by? ubrany w granatowe spodnie i szar? koszul?, z odpowiedni? marynark? (opcjonalnie, je?li dopuszczone przez organizatora).

Art. 13

Jury

1. Zaproszenie:

Do zawod?w mi?dzynarodowych, powinno by? zapraszane Jury. Ma by? przynajmniej 3 cz?onk?w Jury, ale ich ilo?? nie powinna przekracza? 5 os?b, wliczaj?c w to przewodnicz?cego Jury. Dw?ch cz?onk?w Jury powinno by? jednocze?nie cz?onkami Komitetu S?dzi?w Ringowych i Punktowych. W trakcie walki, wy??cznie cz?onkowie Jury s? uprawnieni do przebywania w obszarze dla nich przewidzianym. Jury ma by? zapraszane do ka?dej walki zanim si? rozpocznie przez Przewodnicz?cego Jury. W przypadku nieobecno?ci Przewodnicz?cego Jury jego obowi?zki mo?e przej?? zaproszony do tego inny Przewodnicz?cy. Je?li cz?onek Jury chce zmieni? swoje obowi?zki (zwolni? si? z nich), musi poprosi? Przewodnicz?cego Jury o pozwolenie.
2. Obowi?zki:
1. Ka?dy z cz?onk?w Jury musi zlicza? punktacj? bokser?w w ka?dym starciu, by mie? materia? por?wnawczy w stosunku do punktacji przeprowadzanej przez s?dzi?w punktowych.
2. Jury maj? sprawdza? karty punktowe dla okre?lenia:
* Prawid?owo?ci punktacji
* Prawid?owo?ci przyporz?dkowania imion bokser?w
* Sprawdzenia zwyci?zcy
* Sprawdzenia podpis?w i decyzji s?dzi?w punktowych. Przewodnicz?cy Jury okre?li zwyci?zc? pos?uguj?c si? kartami punktowymi (liczy si? wi?kszo?? g?os?w) i poinformuje konferansjera by ten og?osi? publicznie zwyci?zc?.
3. Po ka?dej serii walk, Jury powinno si? spotka? nast?pnego dnia by przedyskutowa? poziom s?dziowania przez s?dzi?w ringowych i punktowych. Je?li s? przypadki dyskusyjne, Jury ma to zg?osi? Zwi?zkowi. Konieczne jest tak?e przedyskutowanie tych przypadk?w z s?dziami ringowymi i punktowymi.
4. Raport z s?dziowania powinien by? sporz?dzony w formie pisemnej.
5. W niekt?rych sytuacjach op??niaj?cych walk?, Jury ma prawo zatrzyma? walk? a? do momentu unormowania tych sytuacji. Jury musi dzia?a? niezw?ocznie w celu unormowania takich przypadk?w. Jury ma przedyskutowa? te sprawy z s?dziami ringowymi i punktowymi by podj?? odpowiednie decyzje.
6. Jury ma zg?asza? przypadki ci??kiego z?amania przepis?w przez zawodnika (w szczeg?lno?ci niesportowe zachowanie) Komitetowi Technicznemu w celu zdyskwalifikowania winnego.
3. Przekroczenie uprawnie? przez S?dzi?w Ringowych i/lub Punktowych:
1. W sytuacji podejrzenia, ?e S?dziowie Punktowi podj?li decyzj? niezgodn? z przepisami, mo?na u?y? zapisu Video by wyja?ni? spraw?.
2. W sytuacji podejrzenia, ?e przynajmniej 2 S?dzi?w Punktowych pope?ni?o b??d w zliczaniu punkt?w i doprowadzi?o to do z?ej decyzji, mo?na u?y? zapisu Video by wyja?ni? spraw?.
4. Zakres obowi?zk?w: Jury nie powinno wyst?powa? w charakterze s?dzi?w ringowych b?d? punktowych w turniejach mi?dzynarodowych, w kt?rych pe?ni? funkcj? Jury. Zastrze?enie to zawarte jest w przepisach Narodowych Zwi?zk?w MuayThai.
5. Zasada neutralno?ci: W turniejach mi?dzynarodowych, Jury powinno sk?ada? si? z reprezentant?w r??nych kraj?w.
6. Protest: Protest mo?e by? z?o?ony wy??cznie przez mened?era dru?yny wraz z depozytem w wysoko?ci 50 USD. Je?li protest oka?e si? zasadny, protestuj?cy otrzyma zwrot depozytu.

Art. 14

Mierz?cy czas

1. Obowi?zki
1. Jego g??wnym obowi?zkiem jest mierzenie czasu ka?dej rundy, liczenie rund i czasu przerw spoczynkowych, kt?re musz? mie? 1 (jedn?) pe?n? minut?.
2. Pi?? sekund przed rozpocz?ciem ka?dej rundy, mierz?cy czas musi zasygnalizowa? sekundantom i asystentom by opu?cili ring poprzez dzwonek z nakazem "Opu?ci? ring".
3. Mierz?cy czas powinien zasygnalizowa? rozpocz?cie i zako?czenie rundy pos?uguj?c si? d?wi?kiem gongu lub dzwonka.
4. Mierz?cy czas powinien og?osi? rund? tu? przed rozpocz?ciem danej rundy.
5. Mierz?cy czas powinien dostosowa? czas w przypadku zatrzymania, jakiegokolwiek uzasadnionego op??nienia lub nakazu s?dziego.
6. Mierz?cy czas musi sprawdza? dok?adno?? odliczania za pomoc? stopera lub zegarka.
7. W sytuacji, gdy bokser jest liczony, mierz?cy czas powinien sygnalizowa? s?dziemu ringowemu ka?d? up?ywaj?c? sekund? jego odliczania. Sygna? ten powinien by? podawany za pomoc? gestu r?k?.
8. W ko?c?wce rundy w przypadku odliczania zawodnika, gdy s?dzia rozpocznie liczenie przed ko?cem rundy, mierz?cy czas powinien wstrzyma? sygna? zako?czenia a? do momentu, gdy s?dzia ringowy wznowi walk? komend? "CHOK". Wyj?tkiem od tej zasady jest ostatnia runda starcia fina?owego. W przypadku rundy fina?owej zawod?w mi?dzynarodowych, mierz?cy czas powinien da? sygna? gongiem, gdy trzyminutowa runda si? zako?czy, niezale?nie od liczenia boksera przez s?dziego ringowego.
2. Umiejscowienie Mierz?cego czas: Mierz?cy czas powinien siedzie? obok ringu wraz z konferansjerem by podawa? do publicznej wiadomo?ci rezultaty star? oraz wszelkie inne informacje.

Art. 15

Decyzje

Typy Decyzji:

1. Wygrana przez NOKAUT: Gdy bokser jest znokautowany na pe?ne 10 sekund odliczania, jego przeciwnik jest zwyci?zc? poprzez nokaut.
2. Wygrana przez PUNKTY: Po trzech rundach starcia, bokser wygrywa poprzez wi?kszo?? g?os?w s?dzi?w punktowych. Gdy obaj zawodnicy s? powa?nie zranieni lub wyliczeni jako niezdolni do kontynuowania starcia, s?dziowie ringowi powinni podliczy? punktacj?. Wygrywa bokser z wi?ksz? liczb? punkt?w.
3. Wygrana DECYZJ? S?DZIEGO Ringowego: S?dzia ringowy mo?e zako?czy? starcie w nast?puj?cych przypadkach:
1. Zdeklasowanie: Gdy s?dzia ringowy widzi, ?e jeden z bokser?w jest zdeklasowany przez drugiego, lub ostro wypunktowywany, powinien zatrzyma? starcie by wskaza? lepszego boksera jako zwyci?zc?.
2. Kontuzja: Gdy s?dzia ringowy widzi ?e jeden z bokser?w odni?s? powa?n? kontuzj? lub ma inne fizyczne problemy uniemo?liwiaj?ce mu kontynuowanie walki, powinien wstrzyma? starcie by wskaza? jego przeciwnika jako zwyci?zc?. Decyzja taka jest prawem s?dziego, kt?ry mo?e, lecz nie musi wspom?c si? konsultacj? z lekarzem zawod?w. Po konsultacji s?dzia ringowy mo?e post?pi? zgodnie z rad? doktora. Lekarz ringowy ma prawo wstrzyma? walk?, gdy widzi uzasadnione powody ku temu. W takim przypadku najpierw informuje G??wnego S?dziego by zasygnalizowa? przerwanie walki.
3. W walce fina?owej lub pojedynczym starciu eliminacyjnym turnieju, gdy bokser ulegnie przypadkowej kontuzji po pierwszej rundzie, s?dziowie punktowi dokonaj? podliczenia punktacji z okresu przed wypadkiem. Zwyci?zc? zostaje og?oszony bokser z wi?ksz? ilo?ci? punkt?w. W mistrzostwach lub innych turniejach, gdy zdarzy si? przypadkowa kontuzja w pierwszej rundzie, zwyci?zc? zostaje bokser bez kontuzji. W pojedynczych meczach eliminacyjnych, gdy kontuzja zdarzy si? przypadkowo w pierwszej rundzie, decyzj? mo?e by? remis.
4. Wyliczenie: Bokser przegrywa, gdy zostanie trzykrotnie liczony do o?miu (na stoj?co) w jednej rundzie lub czterokrotnie w przeci?gu walki. W przypadku Junior?w s?dzia ringowy przerywa walk? po dw?ch liczeniach w rundzie lub trzech w walce.
5. Niezdolno?? do obrony: S?dzia ringowy powinien przerwa? walk? natychmiastowo, gdy jeden z bokser?w jest bezwzgl?dnie "niszczony" przez przeciwnika lub niezdolny do skutecznej obrony.
4. Zwyci?stwo przez PODDANIE: W sytuacji, gdy jeden z bokser?w celowo wycofuje si? z zawod?w w wyniku kontuzji lub z innych powod?w, lub te? nie jest zdolny do kontynuowania walki po przerwie spoczynkowej, jego przeciwnik zostaje og?oszony zwyci?zc?
5. Zwyci?stwo przez DYSKWALIFIKACJ?: Gdy bokser zostanie zdyskwalifikowany, jego przeciwnik zostaje zwyci?zc?. Gdy obaj bokserzy zostaj? zdyskwalifikowani, nie zostanie og?oszony rezultat. Zdyskwalifikowany bokser nie dostanie ?adnej nagrody, medalu, trofeum, nagrody honorowej - nie zostanie te? sklasyfikowany.
6. Bez decyzji: Walka zatrzymana w sytuacji:
1. Zniszczenie ringu, z?a pogoda, zamieszki w?r?d widowni, lub jakiekolwiek inne przyczyny powoduj?ce wstrzymanie zawod?w.
2. Jeden lub obu bokser?w walczy "zachowawczo" (nie walczy), wyg?upia si?, o?miesza przeciwnika, celowo fauluje, walczy ra??co poni?ej swoich mo?liwo?ci. Decyzja nast?puje jak w punkcie 5.
7. Wygrana przez SP?NIENIE: Gdy bokser oczekuje got?w w ringu, za? jego przeciwnik jest nieobecny mimo wzywania i zabrzmi gong po 3 minutowym oczekiwaniu. S?dzia ringowy powinien og?osi? obecnego boksera zwyci?zc? poprzez sp??nienie przeciwnika. S?dzia ringowy powinien poinformowa? wszystkich s?dzi?w punktowych by zaznaczyli ten fakt w kartach punktowych, oraz zebra? karty. Powinien wezwa? boksera na ?rodek ringu i unie?? jego r?k? by og?osi? rezultat wraz z podaniem do publicznej wiadomo?ci przez spikera.
8. REMIS: Mo?liwy jedynie w przypadku pojedynczych turniej?w eliminacyjnych lub meczy towarzyskich, pomi?dzy dwoma klubami lub krajami. Remis mo?e by? og?oszony, gdy wi?kszo?? decyzji go okre?la lub, gdy przypadkowa kontuzja zdarzy si? w pierwszej rundzie.

Art. 16

Sprz?t ochronny u?ywany na zawodach amatorskiego MuayThai

Walka tylko w pe?nym wyposazeniu ochronnym:

1. Ochraniacz g?owy (kask) - s?u?y do ochrony (zdj?cie w za??czniku nr 1):
1. g?rna cz??? Kasku chroni przed atakiem na czo?o, ko?ci policzkowe oraz uszy.
2. Lewa /Prawa cz??? Kasku chroni Lew? i Praw? stron? g?owy przed uderzeniami, atakami ?okciami i kopni?ciami.
3. Dolna cz??? Kasku chroni ?uchw? przed uderzeniami i atakami ?okciem.
2. Ochraniacz tu?owia: s?u?y do ochrony klatki piersiowej i ?o??dka przed atakami kolanem, kopni?ciami, uderzeniami oraz atakami ?okciami.
3. Ochraniacz Krocza: s?u?y ochronie krocza przed kolanami, kopni?ciami zar?wno zamierzonymi jak i przypadkowymi.
4. Ochraniacze ?okci: s?u?? do ochrony boksera przed uszkodzeniami i rozci?ciami od ?okci przeciwnika. Wiele os?b zadaje pytanie odno?nie u?ywania ochraniaczy ?okci. Odpowied? jest prosta: Zar?wno MuayThai Amatorskie jak i Profesjonalne u?ywa ?okci jako broni. Niedobrze jest, kiedy w amatorskim sporcie pojawiaj? si? kontuzje, rozci?cia. Powoduje to, ?e sport ten jest zbyt niebezpieczny, aby m?g? by? zaakceptowany jako sport mi?dzynarodowy. W tym celu, aby z?agodzi? ten sport i zredukowa? ilo?? niepotrzebnych uszkodze?, rozci?? (w szczeg?lno?ci w Amatorskim MuayThai) trzeba u?ywa? ochraniaczy ?okci we wszystkich amatorskich zawodach.
5. Ochraniacze goleni s? u?ywane aby chroni? golenie przed z?amaniami, uszkodzeniami. Poch?aniaj? one si?? uderze? zadanych poprzez kopni?cia czy uderzenia ?okciami.
6. R?kawice bokserskie - wyr??niamy dwa rodzaje r?kawic bokserskich:
* 10 uncji(oz)
* 12 uncji(oz)
* W wagach od 45kg do 60kg (w??cznie) u?ywane s? r?kawice 10 uncji(oz)
* W wagach od 63.5kg do 91+kg u?ywane s? r?kawice 12 uncji(oz)

Art. 17

System punktacji

Punktacja musi si? odbywa? wed?ug nast?puj?cego kryterium:

1. Akcje bokserskie musz? si? obywa? przez uderzenia pi??ci?, kopni?cia, uderzenia kolanami i ?okciami:
1. Akcje bokserskie punktowane w ka?dej rundzie musz? by? sprawdzane przez s?dzi?w oceniaj?cych zgodnie z formu?? MuayThai, np. uderzenie, uderzenie pi??ci?, kopni?cie, uderzenie ?okciem itp. przeciwnika bez faulu. Wszystkie one s? punktowane. Je?eli wynik b?dzie remisem wygrana b?dzie po stronie boksera o lepszej technice walki (zgodnie z technikami MuayThai) uderze? pi??ci?, kopni??, uderze? kolanami i ?okciami.
2. Akcje bokserskie niepunktowane to:
1. Akcja bokserska, kt?ra wykracza poza styl
2. Uderzenie przeciwnika w rami? lub nogi jako jego obronna akcja
3. Nie u?ycie si?y cia?a (zbyt s?abe uderzenie)
2. Faule:
1. W ka?dej rundzie walki s?dziowie oceniaj?cy powinni rozstrzygn?? rang? fauli. Mog? oni odj?? punkty, gdy zauwa?? faul nawet, je?li s?dzia ringowy nie zauwa?y tego faulu.
2. Je?eli s?dzia ringowy upomni (ostrze?e) zawodnika, s?dziowie oceniaj?cy mog? przyzna? punkt przeciwnikowi. Robi?c to s?dziowie oceniaj?cy powinni zaznaczy? to jako (I) obok wynik?w zawodnika fauluj?cego celem zaznaczenia zdarzenia. Je?eli nie aprobuj? ostrze?enia, powinni zaznaczy? (X) ko?o wynik?w atakuj?cego zawodnika.
3. Je?eli s?dzia ringowy nie zauwa?y faulu a s?dziowie oceniaj?cy zauwa?? go i postanowi? odj?? punkty, powinni oceni? rang? i powag? faulu i odpowiednio odj?? punkty, nawet w przypadku, gdy s?dzia ringowy nie zgadza si? z tym. S?dziowie oceniaj?cy powinni zaznaczy? to jako (D), ko?o nazwiska fauluj?cego zawodnika z zaznaczeniem jego winy.
3. Procedura punktowania:
1. Po sko?czeniu ka?dej rundy oceniana ona jest wed?ug Mi?dzynarodowego systemu punktacji, bez miejsc po przecinku (u?amk?w). Im lepszy bokser (bardziej zr?czny) tym wi?cej punkt?w dostanie a jego przeciwnik dostanie odpowiednio mniej. Je?eli obaj s? r?wnie dobrzy, dostan? r?wn? ilo?? punkt?w.
2. Kryterium punktowania jest nast?puj?ce: Trzy dobre uderzenia - 1 punkt. Je?eli runda zako?czy si? tylko jednym lub dwoma uderzeniami a nie trzema jest dozwolone przydzielenie 1-go punktu. (Dobre uderzenia oznaczaj? uderzenie pi??ci?, kopni?cie, uderzenie kolanem i ?okciem).
3. Je?eli po zako?czeniu walki punktacja wed?ug kryterium jest remisem, s?dziowie oceniaj?cy powinni wy?oni? zwyci?zc? na podstawie:
1. Agresywno?ci zawodnika lub, je?eli obaj s? na tym samym poziomie, lepszego stylu lub woli walki.
2. Lepszej obrony zawodnika (unik?w, trzymania gardy, zwod?w, obej??, udawania w celu obrony itp.) celem uchronienia si? przed atakiem przeciwnika
4. Wszystkim uczestnikom winno poda? si? do wiadomo?ci informacj? o zwyci?zcy (dla pojedynczych walk mo?e to by? remis).
5. Za upadek nie przyznawane s? ?adne punkty.

Art. 18

Faule

1. Ostrze?enia, Odejmowanie punkt?w i Dyskwalifikacja
1. Je?eli zawodnik nie zastosuje si? do polece? s?dziego ringowego, z?amie przepisy, nie b?dzie zachowywa? si? sportowo lub dokona faulu wtedy s?dzia ringowy ma prawo do ostrze?enia lub ukarania winnego przez odj?cie punkt?w lub dyskwalifikacje winnego bez ostrze?enia, zale?nie od powagi faulu. Mo?e on te? pozwoli? winnemu na kontynuowanie walki.
2. Tylko dwa ostrze?enia lub dwukrotne odj?cie punkt?w s? dozwolone dla ka?dego zawodnika. Trzecie ostrze?enie spowoduje natychmiastow? dyskwalifikacje. Zawodnik jest odpowiedzialny za faule swojego sekundanta.
2. Rodzaje fauli. Przewinienia klasyfikuj?ce si? do fauli to:
1. Ugryzienie, ura?enie oka, lub zadrapanie, spluni?cie na przeciwnika lub uderzenie g?ow?.
2. Rzucenie si? na przeciwnika, ?amanie kr?gos?upa, naumy?lne przewracanie si?, judo lub zapa?niczy rzut przeciwnika.
3. Zak?adanie d?wigni na kark lub rami? (r?k?)
4. Stawanie na jednej z lin podczas walki, uderzenia ?okciem, pi??ci? itp. ze wspomo?eniem niew?a?ciwego u?ycia liny.
5. Natarcie na le??cego przeciwnika.
6. Naumy?lne przewracanie si? w celu uzyskania przewagi.
7. U?ywanie brzydkich s??w podczas walki.
8. Wykonywanie nieprzepisowych chwyt?w i technik zapa?niczych nie b?d?cych cz??ci? MuayThai.
9. Naumy?lne uderzenia pi??ci?, nadeptywanie, uderzenia ?okciem, atakowanie ochraniacza krocza.
10. Walka po komendzie "YAK" bez wycofania si?.
11. Agresywne dzia?ania w stosunku do s?dziego ringowego.
12. Naumy?lna strata ochraniacza szcz?ki.
13. Naumy?lne nak?anianie zawodnika przez sekundanta lub nie zajmowanie miejsca siedz?cego przez sekundanta.
3. Konsultacje s?dziego ringowego z s?dziami oceniaj?cymi: Je?li s?dzia ringowy uzna, ?e dosz?o do faulu, kt?rego nie mo?na by?o ?atwo zobaczy?, mo?e si? on skonsultowa? z s?dziami oceniaj?cymi.

Art. 19

Upadki

1. Bokser, kt?ry dotknie pod?ogi ringu innymi cz??ciami cia?a ni? stopy lub, kt?ry upadnie na liny bezw?adnie, lub jest uderzany, kiedy znajduje si? poza linami, lub jego obrona jest nieskuteczna, ale nie przewraca si? lub nie upada na liny jest r?wnie? uznany za le??cego.
2. Po upadku s?dzia ringowy powinien rozpocz?? odliczanie w czasie, kiedy przeciwnik si? wycofa do neutralnego naro?nika wskazanego przez s?dziego ringowego. Po podniesieniu si? przez le??cego boksera i wydaniu przez s?dziego ringowego polecenia "CHOK", bokserzy mog? kontynuowa? walk?. Je?eli przeciwnik nie uda si? do neutralnego naro?nika zgodnie z zaleceniem s?dziego ringowego, s?dzia ringowy powinien przerwa? odliczanie. Dopiero po udaniu si? zawodnika do neutralnego naro?nika s?dzia ringowy b?dzie kontynuowa? odliczanie.
3. Po upadku s?dzia ringowy rozpoczyna odliczanie od 1 - 10 g?o?no, w tempie, co 1-n? sekund?. Powinien zasygnalizowa? to palcami, jeden co sekund?, Aby zawodnik wiedzia? ?e s?dzia ringowy odliczy? "jeden", s?dzia ringowy powinien odczeka? sekund? po upadku zawodnika i dopiero wtedy odliczy? "jeden".
4. Je?eli zawodnikowi uda si? wsta? przed odliczeniem do "dziesi??" (10) i jest on gotowy do walki, ale odliczanie nie dosz?o jeszcze do "osiem" (8) s?dzia ringowy powinien kontynuowa? odliczanie do "osiem" (8), zanim wyda polecenie udania si? do naro?nika. Jakkolwiek po odliczeniu przez s?dziego ringowego do "dziesi??" (10), walka jest zako?czona. S?dzia ringowy powinien wskaza? na le??cego zawodnika jako przegranego przez nokaut.
5. Je?eli obaj zawodnicy upadn?, s?dzia ringowy powinien odlicza? tak d?ugo dop?ki kt?rykolwiek z nich le?y. Je?eli obaj zawodnicy s? odliczeni do "dziesi??", zwyci??a ten, kt?ry zgromadzi? do tego momentu wi?cej punkt?w. (Wyj?tki tylko w szczeg?lnie uzgodnionych sytuacjach). W wypadku zapl?tania si? r?k i n?g w trakcie upadku, s?dzia ringowy mo?e op??ni? odliczanie w przypadku, gdy zawodnicy pr?buj? si? podnie?? i s?dzia pomaga si? im wypl?ta?.
6. Je?eli le??cy zawodnik wstanie przed odliczeniem "dziesi??" i zn?w upadnie, s?dzia ringowy powinien kontynuowa? odliczanie.
7. Zawodnik, kt?ry nie mo?e kontynuowa? walki po przerwie mo?e by? liczony lub nie, w zale?no?ci od oceny s?dziego ringowego. Kiedy zawodnik zosta? odliczony trzy (3) razy w trakcie jednej rundy lub cztery (4) razy w trakcie ca?ej walki s?dzia ringowy powinien wstrzyma? walk?. (Dla junior?w dwa (2) razy w trakcie rundy lub trzy (3) razy w trakcie walki s?dzia ringowy powinien wstrzyma? j?).

Art. 20

Procedura po znokautowaniu

1. Zawodnik jest nieprzytomny: Je?eli zawodnik jest nieprzytomny tylko s?dzia ringowy i lekarz ringowy s? wpuszczeni na ring. Inni mog? by? wpuszczeni, je?li lekarz poprosi o pomoc. Pomoc medyczna jest potrzebna, je?eli zawodnik zosta? znokautowany przez uderzenie lub gwa?towne uderzenie i s?dzia ringowy wstrzyma walk?, wtedy bokser musi by? natychmiast zbadany przez lekarza ringowego. Po konsultacji lekarskiej mo?e on by? wys?any do domu lub stosownego miejsca wskazanego przez odpowiedzialnego Przedstawiciela.
2. Okres powrotu do zdrowia:
1. 1. W przypadku nokautu przez uderzenie lub gwa?towne uderzenie w g?ow? znokautowany zawodnik nie b?dzie m?g? walczy?, ani uczestniczy? w sparingu, przez co najmniej cztery (4) tygodnie po wypadku.
2. W przypadku ponownego znokautowania w przeci?gu trzech (3) miesi?cy, zawodnik nie b?dzie dopuszczony do walki lub sparing?w przez trzy (3) miesi?ce po wypadku.
3. 3. W przypadku trzech (3) nokaut?w w trakcie okresu dwunastu (12) miesi?cy, zawodnik nie b?dzie dopuszczony do walki lub sparing?w przez dwana?cie (12) miesi?cy po wypadku.
3. Orzeczenie lekarskie po powrocie do zdrowia. Zanim zawodnik b?dzie m?g? wr?ci? walczy? na ring po przebytym urazie, musi odby? specjalne badania przeprowadzone przez upowa?nionego lekarza i otrzyma? za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia i sprawno?ci do walki. W przypadku urazu g?owy s?dzia ringowy musi zawiadomi? Komisj? S?dziowsk? i s?dzi?w oceniaj?cych, aby mogli oni nanie?? na kart? punktacji zawodnika informacj? "URAZ G?OWY", je?eli zawodnik nie jest w stanie kontynuowa? walki.

Art. 21

Kontrola antydopingowa

1. Doping: Zawodnicy nie mog? u?ywa? lek?w lub chemicznych zwi?zk?w innych ni? ich zwyk?e jedzenie w celu polepszenia ich fizycznej sprawno?ci lub uzyskania przewagi nad przeciwnikiem.
2. Kary: Ka?dy zawodnik lub przedstawiciel, kt?ry naruszy ten przepis b?dzie zdyskwalifikowany przez Federacje lub zabroni si? mu udzia?u w zawodach. Ka?dy zawodnik przy?apany na ?amaniu tego przepisu b?dzie zdyskwalifikowany lub zabroni si? mu udzia?u w zawodach. Przedstawiciel, kt?ry b?dzie zach?ca? do takiego zachowania, b?dzie ukarany.
3. U?ywanie znieczulenia: U?ycie jakiegokolwiek znieczulenia jest dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez Komisj? Lekarsk?.
4. Substancje dopinguj?ce: Wszystkie substancje dopingowe znajduj?ce si? na wykazie Mi?dzynarodowej Komisji Olimpijskiej s? tak?e zakazane przez Narodowe Zwi?zki MuayThai. Dodatkowe substancje mog? zosta? dopisane wed?ug zalece? Komisji Lekarskiej.

Art. 22

Obowi?zki Komisji Lekarskiej

1. Zgoda Lekarska: Zawodnik, kt?ry nie posiada za?wiadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza przez Organizatora, nie b?dzie dopuszczony do udzia?u w Mi?dzynarodowych Zawodach.
2. Za?wiadczenie Zgody Lekarskiej: Wszyscy zawodnicy chc?cy wzi?? udzia? w zawodach zagranicznych, musz? mie? Za?wiadczenie Zgody Lekarskiej podpisane przez odpowiednie w?adze celem potwierdzenia, ?e przed opuszczeniem kraju byli oni sprawni i zdrowi, bez ?adnych uraz?w, infekcji i chor?b zaka?nych lub jakiejkolwiek innej niedyspozycji, kt?ra mog?aby mie? wp?yw na kondycje w miejscu zawod?w. To za?wiadczenie mo?e znajdowa? si? w kartotece zawodnika lub w karcie identyfikacyjnej zgodnie z przepisami wewn?trznymi Klubu. Za?wiadczenie musi by? okazane przed ogl?dzinami w trakcie wa?enia zawodnik?w.
3. Ogl?dziny przed walk?: Przed jak?kolwiek walk? wszyscy zawodnicy musz? przej?? ogl?dziny przed wa?eniem i w trakcie losowania.
4. Zakazy: Zawodnik z wad? wzroku, szk?ami kontaktowymi, g?uchy, niemy, z padaczk? nie b?dzie dopuszczony do walki.
5. Rany i skaleczenia: Zawodnik, kt?ry ma rany, zadrapania, siniaki na twarzy lub ma opatrunki nie b?dzie dopuszczony do walki. Decyzja o dopuszczeniu do walki zale?y od lekarza ringowego w dniu ogl?dzin przed walk?.
6. Poradnik Lekarski: Wszystkie inne medyczne wskaz?wki znajduj? si? w Poradniku Lekarskim.
7. Wyznaczony Lekarz ringowy musi pozostawa? w pobli?u ringu, w wyznaczonej strefie w trakcie ca?ej walki. Nie powinni oni opuszcza? tego miejsca do momentu zako?czenia ostatniej walki i zako?czenia ca?ej procedury zako?czenia walki.
8. Lekarz ma swoje stanowisko obok Komisji S?dziowskiej. W ka?dym przypadku zauwa?enia powa?nej kontuzji powinien on poinformowa? Przewodnicz?cego Komisji, kt?ry to zasygnalizuje i przerwie walk?. Lekarz ringowy w tym czasie ma mo?liwo?? wej?cia na ring i zbadania kontuzjowanego zawodnika celem weryfikacji powodu do zatrzymania walki.

Art. 23

U?cisk D?oni

Przed i po walce, obaj zawodnicy powinni u?cisn?? d?onie, deklaruj?c sportow? postaw?. U?cisk d?oni odbywa si? przed pierwsz? rund? i po og?oszeniu wynik?w. Nie wolno ?ciska? sobie r?k podczas walki.

Art. 24

Limity wiekowe

1. Dla otwartych Mi?dzynarodowych Turniej?w, uczestnicy musz? mie? co najmniej 17 lat i nie wi?cej ni? 37 lat.
2. Dla junior?w lub Turniej?w M?odzie?owych, uczestnik musi mie? co najmniej 15 lat i nie wi?cej ni? 18 lat lub zgodnie z przepisami Narodowych Zwi?zk?w MuayThai.

Art. 25

Trofea

1. Dla Mi?dzynarodowych Zawod?w, nagrody i upominki b?d? zapewnione dla zespo??w bior?cych udzia? w zawodach.
2. Klasyfikacja dru?yn: Klasyfikacja odb?dzie si? na podstawie nast?puj?cych zasad:
1. Zwyci?zca pierwszych rund lub ?wier?fina?owych rund zdob?dzie jeden (1) punkt.
2. Zwyci?zca p??fina?owej rundy zdob?dzie dwa (2) punkty.
3. Zwyci?zca rundy fina?owej zdob?dzie trzy (3) punkty.
4. Zawodnik niemog?cy uko?czy? walki mo?e by? nagrodzony punktami, je?eli jest ku temu pow?d.
5. W przypadku dwu lub wi?cej dru?yn remisuj?cych ranking b?dzie nast?puj?cy:
* Im wi?cej wygrywaj?cych rundy fina?owe zawodnik?w lub, je?eli nadal jest remis.
* Je?eli wi?cej zawodnik?w wygrywaj?cych rundy p??fina?owe lub, je?eli nadal jest remis.
* Im wi?cej zawodnik?w trzeciej rangi.

Art. 26

Interpretacje

Wyja?nienia dotycz?ce jakichkolwiek pyta? powsta?ych w trakcie walki, na kt?re nie ma odpowiedzi w przepisach powinny by? udzielone przez Prezesa Komisji Organizacyjnej i Komisji S?dziowskiej.

Za??cznik 1

Kategorie wagowe

* powy?ej 48 kg do 51 kg
* powy?ej 51 kg do 54 kg
* powy?ej 54 kg do 57 kg
* powy?ej 57 kg do 60 kg
* powy?ej 60 kg do 63,5 kg
* powy?ej 63,5 kg do 67 kg
* powy?ej 67 kg do 71 kg
* powy?ej 71 kg do 75 kg
* powy?ej 75 kg do 81 kg
* powy?ej 81 kg do 86 kg
* powy?ej 86 kg do 91 kg
* powy?ej 91 kg
_________________
,,Nie mam planu: ?nie przegapi? sposobno?ci? to m?j plan''.
Ostatnio zmieniony przez big_rider 2008-10-28, 19:35, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 12