FORUM MMA | VALE TUDO | BJJ  | MUAY THAI | GLADIO Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album  Download
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
3 edycja MLS 2011 ju? 02 lipca 2011
Autor Wiadomość
Dr W 
Administrator
Beyond The Cage


Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 16 Kwi 2007
Posty: 2955
Skąd: MMA POLSKA MMA LUBLIN MMA SWIDNIK
Wysłany: 2011-06-17, 09:57   3 edycja MLS 2011 ju? 02 lipca 2011

M?odzie?owa Liga SPARTANWEAR 2011 (MLS)
?
Uwaga!!!
?
* 3 edycja MLS 2011 ju? 02 lipca 2011 (Hala Sportowa P?ock, ul. Korczaka 10)
?
Zg?oszenia zawodnik?w do udzia?u w 3 edycji MLS 2011, organizatorzy ligi przyjmuj? mailowo: plkb@plkb.pl lub biuro@k-1.pl
?

*Start zawod?w, tradycyjnie zaplanowany jest o godzinie 9:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w P?ocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urz?du Miasta P?ocka. Wsp??organizatorem projektu jest: MZOS P?ock oraz YACHU.pl. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopci?ski. Patronat sportowy sprawuje Polski Zwi?zek Kick – Boxingu (PZKB) w Warszawie.

*Organizatorzy MLS nie pobieraj? jakichkolwiek op?at od uczestnik?w ligi jak i od publiczno?ci za wst?p na zawody, zawody nie s? biletowane. Wszystkich zawodnik?w jak i zawodniczki, kt?rzy planuj? sw?j udzia? w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizator?w o tym fakcie, wysy?aj?c na adres: biuro@k-1.pl odpowiednio wype?nion? kart? zg?oszenia:
?

KARTA ZG?OSZENIA ZAWODNIKA: http://www.plkb.pl/plkb_karta.doc
?
Terminy?pozosta?ych edycji MLS 2011:
?
06.08.2011 - Hala Sportowa P?ock, ul. Korczaka 10
03.09.2011 - Hala Sportowa P?ock, ul. Korczaka 10
15.10.2011 - Hala Sportowa P?ock, ul. Korczaka 10
22.10.2011 - Staro?reby (MMLS termin mo?e si? zmieni?)
12.11.2011 - Hala Sportowa P?ock, ul. Korczaka 10
03.12.2011 - Sochaczew (MMLS termin mo?e si? zmieni?)
10.12.2011 - Hala Sportowa P?ock, ul. Korczaka 10

M?odzie?owa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do m?odzie?y uprawiaj?cej amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing; Sand?; Muay Thai, boks; karate; MMA; jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi s? rozgrywane na ringu bokserskim. Organizatorzy nie pobieraj? jakichkolwiek op?at startowych od uczestnik?w zawod?w. Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju wzorowany na podobnych ligach rozgrywanych w Japonii, Holandii oraz Niemczech.

Organizatorzy ligi, realizuj?c ten projekt staraj? si? po??czy? wiele trudnych i „gor?cych” temat?w dnia codziennego, z rywalizacj? sportow?. Jest to zadanie d?ugoterminowe, wymagaj?ce zaanga?owania fachowc?w z r??nych dziedzin, w tym sportu, polityki spo?ecznej i socjalnej. Bezpo?rednimi adresatami ligi s? wszyscy m?odzi sportowcy, kt?rzy ju? s? zrzeszeni w klubach sportowych a Liga SPARTANWEAR umo?liwi im dalszy rozw?j sportowy przez mo?liwo?? regularnych start?w w zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umo?liwi awans do kadry Polski oraz udzia? w obozach i zgrupowaniach sportowych. Wi?kszo?? z nich dzi?ki startom w lidze uzyska szans? udzia?u w innych zawodach krajowych czy zagranicznych.

Pierwsze?stwo startu w rozgrywkach MLS posiadaj? zawodnicy w wieku od 14 lat do 21 lat, uprawiaj?cy amatorsko sporty walki: Kickboxing, Sand?, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi b?d? rozgrywane na ringu. Umo?liwiamy start w nast?puj?cych stylach walki: low – kick, K-1, Muay Thai, Sanda, MMA, karate oraz boks.
?

Uwaga!!!
Bardzo wa?na informacja dla bior?cych lub planuj?cych udzia? w MLS 2011

M?odzie?owa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Zwi?zek Kickboxingu) - zawodnicy walcz?cy w K-1 i low-kick.
?
Aby zawodnik / zawodniczka mogli bra? udzia? w jakichkolwiek zawodach (w K-1 i low-kick), kt?re s? obj?te patronatem PZKB s? zobowi?zani spe?nia? poni?sze warunki:
?
1. Zawodnik / zawodniczka musi obowi?zkowo posiada? ubezpieczenie – NNW.
2. Zawodnik / zawodniczka musi obowi?zkowo posiada? KSI??ECZK? SPORTOWO-LEKARSK? ZAWODNIKA (do nabycia w siedzibie zwi?zku - Warszawa ul. Kopi?ska 12/16 lub zam?wi? za zaliczeniem pocztowym).
w w/w ksi??eczce powinny znajdowa? si? nast?puj?ce adnotacje:
• wklejone zdj?cie zawodnika / zawodniczki
• ksi??eczka obowi?zkowo musi by? podpisana przez zawodnika / zawodniczk?
• powinna by? wpisana przynale?no?? klubowa wraz z piecz?tk? klubu, sekcji itp.
• wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (wa?ne 6 miesi?cy)

W zwi?zku z mo?liwymi trudno?ciami z uzyskaniem wpis?w w ksi??eczkach sportowo-lekarskich, badania mog? by? do??czone do ksi??eczki sportowo – lekarskiej na za?wiadczeniu. Za?wiadczenie to powinno zawiera?:
• imi? i nazwisko badanej osoby
• piecz?tk? lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej
• dat? badania oraz adnotacj? lekarza - „jest zdolny do trening?w i zawod?w w: kickboxingu lub w boksie czy MMA”

Pod ?adnym pozorem nie dopuszcza si? do zawod?w zawodnik?w posiadaj?cych badania na tzw.” sztywnych kartach z adnotacj? - ZDROWY”.

Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB opr?cz spe?nienia wy?ej wymienionych zasad powinni zapozna? si? z regulaminami form, w kt?rych chc? startowa?, a kt?re s? dost?pne na stronie: www.pzkb.pl

Poprawiane, przekre?lane, podrabiane, nieuzupe?nione jakiekolwiek wpisy w ksi??eczkach sportowo-lekarskich uniewa?niaj? ksi??eczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

Zawodnicy i zawodniczki walcz?cy w formu?ach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiada? osobisty sprz?t ochronny do walki:
• ochraniacz na z?by,
• ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi),
• kr?tkie spodenki (m??czy?ni walcz? z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)
Pozosta?y sprz?t ochronny do walki zapewnia organizator MLS
?

Uwaga!!!
Bardzo wa?ne informacje dla wszystkich bior?cych lub planuj?cych udzia? w MLS w formule MMA!!!
?
??
Aby zawodnik / zawodniczka mogli bra? udzia? w zawodach MMA, kt?re s? rozgrywane?w?oparciu o przepisy?i zasady ALMMA ?s? zobowi?zani spe?nia? poni?sze warunki:
?
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawod?w MMA?jest posiadanie:
dowodu osobistego lub legitymacji
aktualne badania lekarskie. Tylko i Wy??cznie od lekarza sportowego z adnotacj? o dopuszczeniu do start?w w zawodach MMA (mieszanych styl?w walk) lub ksi??eczk? zawodnicz? wystawion? przez przychodnie sportow?. Za?wiadczenia wystawiane przez lekarzy innych specjalizacji nie b?d? honorowane!!!
ubezpieczenie NNW (akceptujemy grupowe ubezp. Klubowe)
suspensor (ochraniacz genitalia), ochraniacz na z?by, ochraniacze piszczeli.

Niespe?nienie kt?regokolwiek z powy?szych warunk?w spowoduje nie dopuszczeniem do startu w zawodach.

W odr??nieniu od przepis?w ALMMA w MLS zawodnicy walcz? bez kask?w na dystansie 2x3min

Techniki zabronione:

1.Uderze? w parterze na g?ow?

2.Zak?adania d?wigni skr?towych na nogi

3.Uderzania ?okciami w g?ow? przeciwnika.

4.Uderzenia g?ow? w twarz przeciwnika.

5.Uderzenia i kopni?cia na punkty witalne, krocze, kr?gos?up, gard?o, ty? g?owy.

6.Uderzenia i kopni?cia na stawy.

7.Uderzenia d?oni? otwart? b?d? kantem d?oni

8.Wszystkie rzuty, po kt?rych przeciwnik l?duje na g?owie

9.Szczypanie, gryzienie, atakowanie oczu, uderzania w genitalia, wciskanie palc?w do oczu uszu, nosa lub odbytu.

10.Ci?gni?cia i ?apania za nos, uszy lub w?osy.

11.?apanie za ubranie.

12.D?wignie: na kr?gos?up (krucyfiks, pe?en nelson), ?na mniej ni? 4 stawy ?paliczkowe

13.Deptanie, soccer kicki, wskakiwanie nogami na g?ow? le??cego przeciwnika

14.Rozbicia gardy powy?ej poziomu pasa.

15.Zakazuje si? noszenia jakichkolwiek kolczyk?w, wisiork?w, pier?cionk?w
w czasie walki

16.Zakaz smarowania substancjami zmniejszaj?cymi tarcie (lubrykanty, oleje)

17.W przypadku d?ugich w?os?w nale?y zabezpieczy? je w odpowiedni spos?b.

18.Celowe wypychanie, wyrzucanie, przeciwnika poza obr?b maty.

19.Kopni?cia i uderzenia kolanem na g?ow?, gdy przeciwnik ma 3 lub wi?cej punkt?w podparcia.

20.Zakaz ?wiadomego wyrzucania przeciwnika za ring.

21.Zakaz atakowania przeciwnika podczas przerwy lub gdy jest pod opiek? arbitra.


Techniki dozwolone

1.Ka?de uderzenia d?oni? i stop? w st?jce.

2.Kopni?cia kolanami na tu??w i g?ow? przeciwnika w st?jce.

3.Po sprowadzeniu walki do parteru lub gdy zawodnik ma 3 lub wi?cej punkt?w podparcia, dozwolone s? wszystkie uderzenia pi??ci? na tu??w i nogi, ?okciami na tu??w i nogi.

4.Wszelkie sprowadzenia do parteru za wyj?tkiem takich, po kt?rych przeciwnik l?duje na g?owie.

5.Ka?de duszenie, z wyj?tkiem zatykania ust przeciwnika d?oni?.

6.Ka?da d?wignia na bark, ?okie?, nadgarstek. Na kolano tylko balacha (Knee Bar). Na staw skokowy tylko Taktarov i klucz.

Czas walki:
Dwie rundy po 3 min ka?da. S?dzia g??wny mo?e zadecydowa? o stoczeniu 2 minutowej rundy dodatkowej.

Uprasza si? wszystkich zainteresowanych o dok?adne zapoznanie si? i zastosowanie si? do w/w procedur w celu unikni?cia jakichkolwiek niedopatrze? ze strony trener?w, zawodnik?w, organizator?w, kt?re mog? skutkowa? nie dopuszczeniem do zawod?w.
?
Wszelkie uwagi, zapytania jak i pozyskanie szczeg??owych informacji mo?na uzyska? telefonicznie b?d? drog? mailow? od organizatora M?odzie?owej Ligi SPARTANWEAR w P?ocku.
?
ORGANIZATOR M?odzie?owej Ligi SPARTANWEAR:
Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu w P?ocku
ul. Kazimierza Wielkiego 42, 09-400 P?ock
Tel. /fax: + 48 024 264 30 38, 601 388 767, 502 409 534
biuro@k-1.pl
_________________
Gladii ius et potestas

Ius vitae ac necis
WWW.GLADIO.COM.PL
MMA POLSKA LUBLIN SWIDNIK
Specjalnoje Naznaczenije
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
GLADIO SYNDICATE MMA VALE TUDO BJJ MUAY THAI POLSKA LUBLIN SWIDNIK INFO SPORT
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12